Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2504-МИ
София, 25 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Видин, област Видин

 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-335 от 25.09.2023 г. със заявление от Ваня Иванова Василева за освобождаването ѝ като секретар на ОИК – Видин.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Видин, област Видин, Ваня Иванова Василева, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения