Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2503-МИ
София, 25 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

 

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-400 от 25.09.2023 г. е постъпило предложение от Николай Ивалинов Иванов – упълномощен представител на партия „Възраждане“, за промени в състава на ОИК – Долна Митрополия. Предлага се на мястото на Даниела Начкова Аспарухова – член на ОИК, да бъде назначена Диана Николаева Цалова.

Към предложението са приложени: заявление от Даниела Начкова Аспарухова за освобождаването ѝ като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Диана Николаева Цалова и пълномощно в полза на Николай Ивалинов Иванов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен, Даниела Начкова Аспарухова, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен, Диана Николаева Цалова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения