Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2503-МИ/НР
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: освобождаване член на ОИК в община Завет, област Разград

С вх. № МИ-15-1132 от 02.10.2015 г. на ЦИК от ОИК – Завет, е постъпила справка за участието на Александър Стефанов Димитров – член на комисията, относно участието му в проведените заседания от 07.09.2015 г. до 30.09.2015 г. От справката е видно, че от проведените за периода 14 заседания Александър Стефанов Димитров не е участвал в нито едно от тях.

Справката е изискана от ЦИК във връзка с решение № 57 от 28.09.2015 г. на ОИК – Завет, обявено за нищожно с Решение № 2400-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ЦИК. С решението си ОИК е прекратила пълномощията на Александър Стефанов Димитров поради неучастие в заседанията на комисията, без да са налице уважителни причини за отсъствията. Срещу тези решения не са постъпили възражения.

Централната избирателна комисия приема, че Александър Стефанов Димитров е отсътвал от 14 заседания на ОИК – Завет, от 07.09.2015 г. до 30.09.2015 г. по неуважителни причини. Осъществени са и двете хипотези на чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс, поради което следва да се прекратят пълномощията на Александър Стефанов Димитров като член на ОИК – Завет.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Завет, област Разград, Александър Стефанов Димитров с ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения