Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2503-НС
София, 29 април 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК 16 – Пловдив град

Постъпило е предложение с вх. № 1303-НС от 29.04.2013 г. от Димитринка Вакрилова, упълномощен представител на „Коалиция за България" относно промяна в състава на РИК 16 - Пловдив град, придружено с копие от пълномощно от Сергей Дмитриевич Станишев в полза на Димитринка Стефанова Вакрилова. Приложено е заявление от Наум Китанов Китанов, ЕГН ... за освобождаването му като член на РИК 16 - Пловдив., декларация по чл. 16, копие от диплома за завършено висше образование на Никола Георгиев Кърпаров.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК 16 - Пловдив град, Наум Китанов Китанов, ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение № 13 от 27 март 2013 г.
НАЗНАЧАВА за член на РИК 16 - Пловдив град, Никола Георгиев Кърпаров, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 485-НС / 29.07.2021

    относно: жалба от В. П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК 13 – Пазарджик

  • № 484-МИ / 29.07.2021

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

  • № 483-МИ / 29.07.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново

  • всички решения