Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2500-МИ
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Петко Димитров Цветков – упълномощен представител на ПП „Зелените“, срещу решения № 899-МИ и № 900-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Столична община

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-284/02.10.2015 г. от Петко Димитров Цветков – упълномощен представител на ПП „Зелените“, срещу решения № 899-МИ и № 900-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Столична община, в частта им относно заличаването на регистрацията на Мартин Тодоров Мачков и Анна Бориславова Пелова като кандидати за общински съветници в Столичния общински съвет, както и регистрацията на Анна Бориславова Пелова като кандидат за районен кмет на район „Възраждане“, Столична община. В жалбата се прави оплакване, че решенията са незаконосъобразни, тъй като лицата притежават настоящ адрес на територията на Република България преди 24 април 2015 г.
Към жалбата са приложени: удостоверение за настоящ адрес № 66 00-270 от 02.10.2015 г., Столична община, район „Слатина“, за адресната регистрация по настоящ адрес на Мартин Тодоров Мачков; писмо вх. № към 66 01-278(2)/02.10.2015 г. от МВР – СДВР – Първо РУ; копие от личната карта на Мартин Мачков и копие от личната карта на Анна Пелова. С писмо с вх. № МИ-10-274/03.10.2015 г. ОИК – Столична община, е изпратила по пощата описаните по-горе жалба и документи и становище по жалбата, с което се заема позиция, че жалбата е просрочена, както и копия от решение № 899-МИ от 29.09.2015 г. за заличаването на Анна Пелова като кандидат за кмет на район „Възраждане“, СО, и решение № 900-МИ от 29.09.2015 г. за заличаването на Анна Бориславова Пелова (т. 1) и Мартин Тодоров Мачков (т. 3) като кандидати за общински съветници, издигнати от ПП „Зелените“. В жалбата се прави искане да бъдат отменени решения № 899-МИ и № 900-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Столична община.
С вх. № МИ-04-03-169/05.10.2015 г. е постъпило писмо относно проверка на настоящ адрес от ГД „ГРАО“ в МРРБ, от което е видно, че:

- настоящият адрес на Мартин Тодоров Мачков не е бил администриран след подаване на заявлението от негова страна на 01.01.1980 г., а едва на 02.10.2013 г.;

- настоящият адрес на Анна Бориславова Пелова и понастоящем е във Великобритания и няма други данни.

С оглед на изложеното Централната избирателна комисия установи, че жалбата на Петко Димитров Цветков – упълномощен представител на ПП „Зелените“, е частично основателна само по отношение на т. 3 от решение № 900-МИ от 29.09.2015 г., с която е заличена регистрацията на Мартин Тодоров Мачков като кандидат за общински съветник в СОС. Към приложените документи се намира писмо от Министерството на вътрешните работи, СДВР, Първо РУ, с вх. № СО, район „Слатина“, към 66 01 278-(2) от 02.10.2015 г., от което е видно, че след извършена проверка в съхранените документи, попълвани от лицето за издаване на българските му лични документи, а именно заявление рег. № 505106/22.06.2010 г. се установи, че Мартин Тодоров Мачков, ЕГН …, не е декларирал адрес в чужбина, от което следва, че лицето няма настоящ адрес извън Република България.

По отношение на заличаването на Анна Бориславова Пелова с решения № 899-МИ и № 900-МИ от 29.09.2015 г. като кандидат за кмет на район и като кандидат за общински съветник ЦИК счита, че решението на ОИК – Столична община, е правилно и законосъобразно, а жалбата на Петко Димитров Цветков е неоснователна в тази й част.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ т. 3 от Решение № 900-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Столична община, с която е заличена регистрацията на Мартин Тодоров Мачков като кандидат за общински съветник в СОС.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Петко Димитров Цветков – упълномощен представител на ПП „Зелените“, срещу решение № 899-МИ и т. 1 от решение № 900-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Столична община, с които е заличена регистрацията на Анна Бориславова Пелова като кандидат за кмет на район „Възраждане“, СО, и като кандидат за общински съветник в СОС, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения