Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2499-МИ
София, 25 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Девин, област Смолян

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-77 от 25.09.2023 г. чрез кмета на община Девин е постъпило предложение от Пламен Малинов Балталийски и Радост Танева Караиванова-Чейрекова – упълномощени представители на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за промени в състава на ОИК – Девин. Предлага се на мястото на Донка Йорданова Балталийска – член на ОИК, да бъде назначена Станимира Йорданова Николова, от предложения резервен състав.

Към предложението са приложени: заявление от Донка Йорданова Балталийска за освобождаването ѝ като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Станимира Йорданова Николова и пълномощно в полза на Пламен Малинов Балталийски и Радост Танева Караиванова-Чейрекова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Девин, област Смолян, Донка Йорданова Балталийска, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Девин, област Смолян, Станимира Йорданова Николова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения