Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2499-НС
София, 26 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от „Коалиция за България“ чрез пълномощника Пламен Желязков срещу решение № 41-НС от 16.04.2013 г. на РИК – Добрич

Постъпила е жалба от „Коалиция за България" чрез пълномощника Пламен Желязков с вх. № 1041-НС от 21.04.2013 г. срещу решение № 41-НС от 16.04.2013 г. на РИК - Добрич, за назначаване на съставите на подвижните секционни избирателни комисии в секции с № 034 и № 035 на територията на община Тервел, област Добрич, за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Жалбата е комплектувана от РИК - Добрич, и препратена с писмо с изх. № 22 от 19.04.2013 г. Приложени са: жалбата с приложено пълномощно; препис от обжалваното решение; разпечатка от интернет страницата на РИК - Добрич, с отбелязани дата и час на публикуване на обжалваното решение; протокол от заседанието на РИК - Добрич, от 16.04.2013 г.; списък - предложение от община Тервел за членове на ПСИК; справка от община Тервел за подадените заявления за гласуване с подвижна избирателна урна.

Допълнително на 23 април 2013 г. по електронната поща са постъпили изпратените от РИК - Добрич, предложения на кмета на община Тервел за състави на СИК и ПСИК, както и уточнение от РИК - Добрич, че разпределението на квотите в СИК в община Тервел е извършено преди назначаване на двете ПСИК. Служебно към преписката е приобщено Приложение № 1 към решение № 42-НС от 16.04.2013 г. - съставите на СИК в община Тервел, в секции от № 001 до № 033.

В жалбата се сочи, че при определянето и назначаването на състава на подвижните СИК в община Тервел не е изпълнено Решение № 2335-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК. Жалбоподателят твърди, че съгласно Методиката за определяне на състава на СИК (Приложение № 1 към Решение № 2335-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК) на „Коалиция за България" се полагат трима представители, а с обжалваното решение е определен един представител. Иска се отмяна на решение № 41-НС от 16.04.2013 г. на РИК - Добрич, като неправилно и незаконосъобразно и определяне на нов състав на ПСИК на територията на община Тервел.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок, от надлежно упълномощено лице, което има правен интерес от оспорването, срещу подлежащо на обжалване решение на РИК. Разгледана по същество жалбата е основателна частично.

Решението е постановено въз основа на предложение от кмета на община Тервел по електронната поща с вх. № 106 от 16.04.2013 г. за поименния състав на членовете на ПСИК и разпределението им по политически партии и коалиции от партии. Видно от фактическата обосновка на обжалваното решение, предложението на кмета на община Тервел не съдържа разпределение на представители на ПП/КП в ръководствата на ПСИК. След разглеждане на постъпилото предложение за поименен състав на ПСИК РИК - Добрич, е извършила служебно разпределение на представителите на ПП/КП в ръководствата на ПСИК. Постановила е решение със следното общо за двете ПСИК разпределение: ПП „ГЕРБ" - 4; „Коалиция за България" - 1; ПП „ДПС" - 2; ПП „Атака" - 1; „Синята коалиция" - 1, и ПП „НДСВ" - 1.

За да постанови настоящото решение Централната избирателна комисия приложи Методиката за определяне на състава на секционните избирателни комисии, като определи квотното разпределение на представителите на ПП/КП, които имат право на представителство в съставите на СИК. При прилагането на Методиката ЦИК съобрази всички обстоятелства и факти относно назначаването на съставите на СИК на територията на община Тервел, а именно - с Решение № 42-НС от 16.04.2013 г. на РИК - Добрич, са назначени съставите на СИК в община Тервел в секции с № 001 до № 033, съобразно квотното разпределение по Решение № 4-НС от 02.04.2013 г. Представителството на ПП „НДСВ" отговаря на изискванията на чл. 35, ал. 4 от Изборния кодекс. Решение№ 42-НС от 16.04.2013 г. за назначаване на СИК не е обжалвано и е влязло в сила.

С обжалваното решение са назначени съставите на две ПСИК. Подвижните секционни избирателни комисии в община Тервел са 5-членни, като общият брой е 10. Разпределението между парламентарно представените партии, с оглед на удовлетворената квота на ПП „НДСВ", е следното: ПП „ГЕРБ" - 4; „Коалиция за България" - 2; ПП „ДПС" - 2; ПП „Атака" - 1, Синята коалиция" - 1, съгласно Методиката. Ето защо жалбата се явява частично основателна, тъй като „Коалиция за България" съгласно това разпределение трябва да има двама представители, а не трима, както се твърди в жалбата.

Видно от изложеното, при разпределението на квотите по партии и коалиции РИК - Добрич, не е приложила правилно Методиката за определяне на състава на СИК, поради което обжалваното решение следва да се отмени, а преписката да се върне обратно на РИК - Добрич, за ново произнасяне съобразно с мотивите на настоящото решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 29, ал. 3, изр. 1 във връзка с чл. 34 и 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 41-НС от 16.04.2013 г. на РИК - Добрич, за назначаване на съставите на ПСИК с № 034 и № 035 на територията на община Тервел, област Добрич, за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

ВРЪЩА преписката на РИК - Добрич, за ново произнасяне съобразно с мотивите на настоящото решение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения