Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2495-НС
София, 26 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Григоров Мавродиев, пълномощник на ПП „НДСВ“, срещу решение № 54-НС от 11.04.2013 г. на РИК – Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № 898-НС от 16.04.2013 г. Николай Григоров Мавродиев, пълномощник на ПП „НДСВ", срещу решение № 54-НС от 11.04.2013 г. на РИК - Благоевград, с което са назначени членовете на секционните избирателни комисии в община Благоевград.

Жалбоподателят е останал недоволен от назначаването на Христина Славеева Божкова за заместник-председател в СИК № 109 - с. Лешко, вместо в СИК № 39 в гр. Благоевград, както е била подадена в предложението на партията. В жалбата се твърди, че в нарушение на закона РИК е назначила състав, различен от състава, постигнат при преговорите при кмета на общината на 5 април 2013 г., и не е разпределила справедливо секционните избирателни комисии съобразно разпоредбата на чл. 35, ал. 2 и 3 от ИК. Жалбоподателят моли да бъде отменено решението на РИК - Благоевград.

С писмо изх. № 14 от 19.04.2013 г. РИК - Благоевград е изпратила поисканите от ЦИК документи. 

Централната избирателна комисия намери жалбата за неоснователна. Не е допуснато твърдяното нарушение на разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от ИК, тъй като СИК № 39 в гр. Благоевград, Младежки дом, на ул. „Бистрица" № 1 е 9-членна, а СИК № 109 в с. Лешко е 7-членна. Отсъства нарушение на чл. 35, ал. 3 от ИК, тъй като РИК - Благоевград е назначила за членове на СИК всички предложени лица от ПП „НДСВ" за община Благоевград. С решение № 54-НС от 11.04.2013 г. РИК - Благоевград е назначила поименните състави на СИК в общината въз основа на направеното от кмета на община Благоевград предложение, където представителят на ПП "НДСВ" Христина Славеева Божкова е предложена за заместник-председател в СИК № 109, с. Лешко.

С оглед изложените съображения ЦИК намира жалбата за неоснователна поради което обжалваното решение № 54-НС от 11.04. 2013 г. на РИК - Благоевград следва да бъде потвърдено.

Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3, изр. 1 във връзка с чл. 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба на Николай Григоров Мавродиев, пълномощник на ПП „НДСВ", срещу решение № 54-НС от 11.04.2013 г. на РИК - Благоевград

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения