Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2489-МИ
София, 22 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-114 от 22.09.2023 г. от Димитър Цанков Георгиев - упълномощен представител на коалиция „ГЕРБ-СДС“, за промени в състава на ОИК – Кула. Предлага се на мястото на Галина Иванова Ценкова – председател на ОИК, да бъде назначена Надежда Веселинова Миленова – член на ОИК, а на мястото на Надежда Веселинова Миленова – член на ОИК, да бъде назначена Галина Иванова Ценкова.

Към предложението са приложени: молба от Галина Иванова Ценкова за освобождаването ѝ като председател на ОИК и съгласие да бъде назначена за член на ОИК, както и декларация от Надежда Веселинова Миленова – за съгласието ѝ за назначаване като председател на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Кула, област Видин, Надежда Веселинова Миленова, ЕГН …, досегашен член на комисията, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за член на ОИК – Кула, област Видин, Галина Иванова Ценкова, ЕГН …, досегашен председател, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

На назначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения