Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2489-НС
София, 26 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – ГРАД ПЛЕВЕН“, българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1150-НС от 24.04.2013 г. на ЦИК от Пройчо Иванов Караиванов - председател на Управителния съвет на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - ГРАД ПЛЕВЕН", юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 19.04.2013 г. по фирмено дело № 1182/2001 г., издадено от Плевенски окръжен съд; пълномощно от Пройчо Караиванов, представляващ сдружението в полза на 32 (тридесет и две) лица - представители на „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - ГРАД ПЛЕВЕН", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - ГРАД ПЛЕВЕН", за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - ГРАД ПЛЕВЕН", както следва:

 

 

Име, презиме и фамилия ЕГН
Пройчо Иванов Караиванов
Христо Иванов Христов
Лилия Колева Христова
Цветомир Димитров Динков
Елка Илиева Станчева
Тихомир Данчев Станчев
Виолина Йорданова Каменарова
Валентина Христова Спасова
Лъчезар Христов Богданов
Данаил Спасов Стоилчев
Момчил Денев Иванов
Венета Цакова Николова
Стоянка Йорданова Караиванова
Анриета Здравкова Петрова
Юри Павлов Филипов
Екатерина Владимирова Хинова
Радослава Веселинова Христова
Десислава Григорова Бинова
Христо Георгиев Хинов
Десислава Върбанова Хинова
Христо Генков Йорговски
Галя Андреева Йорговска
Петя Кирчева Дановска
Йордан Здравков Илиев
Цветан Маринов Петков
Иваило Лазаров Томов
Анатоли Величков Флорев
Петър Лазаров Василев
Събка Асенова Симеонова
Ивелина Христова Йорговска
Анатолий Здравков Томов
Галина Томова Цолова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения