Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2476-НС
София, 23 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от Фондация „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1123-НС от 23.04.2013 г. на ЦИК от Андрей Венцелов Райчев - управител на Фондация „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ", юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на фондацията от 17 април 2013 г. по фирмено дело № 8507 от 2001 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Андрей Райчев, представляващ фондацията в полза на 253 (двеста петдесет и три) лица - представители на „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител. Приложено е и пълномощно от Андрей Райчев в полза на Даниела Субашева да подава и получава всякакъв тип документи в ЦИК, свързани с предстоящите парламентарни избори.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА фондация „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ", за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на фондация „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ", както следва:

 

 

Име, презиме и фамилия ЕГН
Асен Сашов Колев
Евгени Атанасов Шопов
Георги Божиков Башлиев
Юсеин Юсеин Камбач
Мирослава Благомирова Шопова
Мария Иванова Бойчева
Лиляна Димитрова Мирчева
Йорданка Бинева Бинева-Петрова
Димитър Христов Добрев
Виктор Петрович Бонев
Иван Костаднов Стоянов
Валя Димитрова Панделиева
Василка Георгиева Костова
Живка Вълева Маврова
Здравко Александров Христов
Цветанка Димова Витанова
Георги Петров Витанов
Данаила Георгиева Русева
Харалампи Венелинов Кирпев
Денемир Олег Малеев
Виолета Маринова Георгиева
Иво Константинов Трифонов
Светла Николова Божинова
Николай Красимиров Илиев
Валя Здравкова Иванова
Петър Митков Петров
Уляна Крумова Иванова
Виола Иванова Петкова
Татяна Цветанова Тошева
Таня Владимирова Игнатова
Димитър Крумов Митов
Иво Аврамов Иванов
Жана Колева Генчева
Петко Иванов Новоселов
Димитър Стефанов Стефанов
Пламен Михайлов Димитров
Мими Иванова Йорданова
Галя Делева Георгиева
Стоил Станев Стоилов
Пламена Георгиева Колева
Иван Маринов Димитров
Петко Милушев Милушев
Йоско Ташев Кафадаров
Юсеин Бекир Шериф
Веселин Георгиев Чолаков
Джевдет Османов Шакиров
Йонка Крумова Миленова
Христо Владимиров Петров
Борянка Петрова Петрова
Христина Симеонова Хитова
Гриша Павлов Ахчийски
Светлина Минчева Колова
Светла Ангелова Божкова
Румен Йорданов Танчев
Георги Иванов Дураков
Георги Стоянов Досев
Василка Стоянова Паргова
Нина Йорданова Джорова
Велика Динчева Тодорова
Веселка Лазарова Цанева
Теменужка Христова Богданова
Пенка Иванова Трифонова
Елена Антонова Самалиева
Александър Георгиев Атанасов
Вера Христова Младенова
Атанас Спасов Атанасов
Михаил Маринов Карамихалев
Надежда Николова Манахилова
Георги Димитров Димитров
Христина Петрова Дайлянова
Недялка Георгиева Салджиева
Емил Георгиев Динов
Диана Велева Кушлева
Лилия Цочева Трифонова
Станимир Великов Русев
Марин Данев Парашкевов
Валентин Георгиев Жанов
Невена Емилова Цветкова-Йорданова
Петър Иванов Костов
Илия Николов Илиев
Стоян Маринов Стоянов
Елисавета Илиева Китанова
Иван Монев Иванов
Милиян Димитров Господинов
Красимира Иванова Пасктракова
Върбинка Маркова Стоянова
Тодор Калинов Тошев
Петър Костадинов Бечев
Захаринка Асенова Косова
Мартина Динкова Порязова
Любен Цветков Иванов
Виктор Ангелов Лозанов
Елина Руменова Цветанова
Пенка Христова Христова
Славян Богданов Николов
Светослав Григоров Стоев
Антоанета Благоева Димитрова
Мариела Димитрова Методиева
Маргарита Иванчова Димитрова
Кирил Руменов Трайков
Теодора Благоева Илиева
Бистра Асенова Карапанчева
Здравко Спиров Петров
Александър Каменов Алексиев
Димитър Каменов Алексиев
Стефан Василев Върлаков
Костадинка Иорданова Милосшова
Радка Атанасова Тодорова
Еленка Йорданова Василева
Ивелин Живков Петров
Кольо Илиев Колев
Минка Вичева Чилова
Стоянка Стоянова Гинчева
Росица Динева Георгиева
Пепа Иванова Василева
Нели Драганова Стойнова
Георги Атанасов Чанков
Иван Талев Ангелов
Делчо Бойчев Делчев
Зорница Миткова Георгиева-Колева
Живко Йорданов Тодоров
Валентина Ботева Енева
Иванка Василева Орманова
Росен Спиридонов Стоев
Стойка Георгиева Пачева
Любомир Георгиев Цветков
Мартин Здравков Дашев
Вангелия Атанасова Балтаджиева
Марияна Кръстева Генчева
Александър Владимиров Генчев
Вадет Вадетов Ходжов
Любомир Георгиев Цветков
Мартин Здравков Дашев
Вангелия Атанасова Балтаджиева
Марияна Кръстева Генчева
Александър Владимиров Генчев
Вадет Вадетов Ходжов
Владимир Диков Костов
Георги Николов Кисьов
Ина Иванова Боева
Диана Иванова Стефанова
Миглена Стоянова Миларева
Мартина Павлова Димитрова
Гюлю Димитров Димитров
Радомир Иванов Узунов
Йордан Иванов Йорданов
Анка Драгомирова Димитрова
Карамфилка Костадинова Димова
Продан Томов Карчев
Десислав Константинов Костов
Величко Колев Велков
Филка Вълчева Цветкова
Красимира Маринова Христова
Стефан Николов Милков
Пети Владимиров Доневски
Иван Кръстев Иванов
Дечо Върбанов Цветков
Жана Георгиева Лозанова
Геновева Евгениева Каменова
Костадина Димитрова Костова
Иванка Тодорова Славкова
Димитър Славеев Славков
Ганчо Недялков Христов
Илия Гочев Илиев
Наско Николаев Георгиев
Пламен Ганчев Стоянов
Диян Кирилов Атанасов
Бельо Тодоров Митрев
Людмила Радева Радева-Нурадия
Иван Петров Козарев
Здравко Симеонов Попов
Елена Любомирова Трайкова
Валентина Василева Динева
Любомир Иванов Иванов
Мартина Татянова Николова
Пеньо Николаев Пенев
Александър Димов Александров
Надя Петкова Цветкова
Пламка Петкова Цветкова
Даниела Ангелова Добрева
Таня Георгиева Караджова
Димитър Василев Дамянов
Иван Дачев Дачев
Антоанета Георгиева Ненкова
Милена Симеонова Маркова
Калинка Данкова Вегенова
Виолета Илиева Генкова
Борислав Атанасов Илиев
Любка Евлогиева Стефанова
Кунка Атанасова Гошева
Виктория Николаева Кръстева
Гергана Димитрова Гюлеметова
Мария Георгиева Митева
Мария Георгиева Маринова
Лена Павлова Георгиева
Стоян Костадинов Стоянов
Георги Цветанов Митев
Николай Петров Славов
Евгени Руменов Гатев
Трифон Антонов Гюлеменов
Тодор Илиев Иванов
Бояна Ванкова Дачева
Гергана Ангелова Аладжова
Дамян Стефанов Атанасов
Ивелина Иванова Маринова
Полина Анатолиева Симеонова
Евгения Добрева Жекова-Неделчева
Николай Атанасов Метларов
Иван Христов Пейчинов
Гергана Миткова Стефанова
Здравко Станчев Атанасов
Димо Атанасов Димов
Ставри Стефанов Ставрев
Сийка Атанасова Костова
Радка Стоева Хронева
Милка Антонова Керимова
Малина Любенова Илчовска
Полина Пламенова Гетова
Павлета Маринова Мръвкова
Белин Николов Панайотов
Иван Йорданов Радославов
Велизар Николаев Георгиев
Диана Бориславова Чебишева
Лазар Петков Лазаров
Иван Димитров Димитров
Ивка Василева Трънска
Мирослава Хараламбова Христова
Александър Емилов Тодоров
Дафина Николаева Маринова
Марина Емилова Тодорова
Михаела Николова Тотолакова
Васка Христова Захариева
Боян Тодоров Цолев
Ваня Ненчева Делиева
Павел Петков Петков
Благой Иванов Шопски
Кристина Петрова Иванова
Михайл Димитров Димитров
Росица Тончева Христова
Яница Щерева Янева
Иван Добрев Иванов
Красимир Маринов Мушиков
Илиян Костадинов Илиев
Маргарит Пенчев Атанасов
Георги Спасов Георгиев
Иван Георгиев Генев
Кирил Василев Генов
Добри Вълканов Добрев
Васил Желязков Гинев
Розалина Георгиева Ефтимова
Недялко Величков Неделчев
Марияна Георгиева Кратунова
Ростислав Костов Стоев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения