Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2470-НС
София, 23 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Емил Венев, упълномощен представител на ПП „ДПС“, срещу Решение № 52-НС/12.04.2013 г. на РИК –Кюстендил, с което са назначени СИК на територията на община Трекляно, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е възражение с вх. № 1064-НС от 22.04.2013 г. на ЦИК и вх. № 96/19.04.2013 г. на РИК - Кюстендил от Емил Венев, упълномощен представител на ПП „ДПС", срещу Решение № 52-НС/12.04.2013 г. на РИК -Кюстендил, с което са назначени СИК на територията на община Трекляно, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Въпреки че постъпилият документ е наречен от подателя „възражение", същият следва да бъде разгледан като жалба, тъй като в него е обективирано оплакване по законосъобразността на атакуваното решение. Ведно с възражението е постъпила и цялата преписка по издаването на оспорения акт.
Според жалбоподателя при назначаване на състава и ръководствата на СИК на територията на община Трекляно, е извършено нарушение на квотния принцип съгласно закона и решение № 2335-НС/29.03.2013 г. на ЦИК, като в 9-те секционни комисии в общината не е назначен нито един председател, предложен от ПП „ДПС", а в една от секционните комисии няма въобще член, предложен от същата партия.
Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия - Кюстендил, а разгледана по същество за основателна.
Производството по назначаване на СИК е уредено в чл. 34 и чл. 35 от ИК, като с подробни указания се е произнесла и Централната избирателна комисия с Решение № 2335-НС/29.03.2013 г. в т.ч. и по отношение на квотното разпределение на местата в съставите и ръководствата на СИК в полза на съответните партии и коалиции от партии. Видно от представената преписка по издаване на атакуваното решение, изцяло е спазено предписаното от закона производство по назначаване на СИК на територията на община Трекляно. Проведена е съответната консултация при кмета на община Трекляно на 4 април 2013 г., като последващо са представени документите по чл. 34, ал. 2 от ИК. Участниците в консултациите са постигнали съгласие по отношение състава и ръководството на СИК, конкретно индивидуализирано по всяка една от деветте секции на територията на общината. На консултациите не присъствал упълномощения представител на ПП „Атака", който впоследствие не е възразил по постигнатото съгласие и е представил писмени предложения в хармония с постигнатото на консултациите съгласие. С оглед на изложеното РИК - Кюстендил неправилно е възприел, че не е налице фактическият състав на чл. 34, ал. 6 от ИК и е назначил СИК на територията на община Трекляно при условията на непостигнато съгласие, въпреки обективираното съгласие в протокола за проведени консултации от 4 април 2013 г.
В този смисъл е основателно оплакването на жалбоподателя, че в нито една от секциите не е предоставено председателско място на ПП „ДПС", тъй като съгласно проведените консултации в СИК 004 е било изрично предвидено да бъде назначен председател от квотата на ПП „ДПС". Неоснователно обаче е оплакването, че в СИК 001 не е назначен представител от квотата на ПП „ДПС", тъй като и при постигнатото съгласие, а и от представеното писмено предложение от упълномощения представител на ПП „ДПС" не е предвидено и респективно не е предложен член от квотата на спомената партия за СИК 001 на територията на община Трекляно. От така направените изводи следва да бъде отменено атакуваното решение, а преписката върната на РИК - Кюстендил за ново произнасяне съгласно мотивите на настоящото решение.
Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3, изр. 1 във връзка чл. 34 и чл. 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 52-НС/12.04.2013 г. на РИК -Кюстендил, с което са назначени СИК на територията на община Трекляно, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на РИК - Кюстендил за ново произнасяне, съгласно мотивите на настоящото решение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения