Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2469-НС
София, 23 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Бейтула Сали Мюмюн – кмет на община Самуил, срещу решение № 66 от 18.04.2013 г. на РИК – Разград

Постъпила е жалба с вх. № 1099-НС от 22.04.2013 г. от Бейтула Сали Мюмюн - кмет на община Самуил, срещу решение № 66 от 18.04.2013 г. на РИК - Разград, с което РИК - Разград е установила поставяне на агитационни материали при нарушение забраната на чл. 134, ал. 3 от Изборния кодекс и на основание чл. 134, ал. 7 във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 12 от ИК е възложила на кмета на община Самуил да издаде незабавно заповед за премахване на агитационни материали от електрическите стълбове и пътните знаци в община Самуил.
Жалбоподателят смята, че РИК - Разград неправилно тълкува чл. 134, ал. 3 от ИК, тъй като според него изрични забрани за поставяне на агитационни материали се съдържат в чл. 135 от ИК. Намира решението на РИК за неизпълнимо с оглед на процедурата по чл. 135, ал. 4 от ИК, тъй като от издаденото решение не става ясно кое е лицето, за което трябва да се отнася заповедта и съответно на кого трябва да се връчи.
Към жалбата са приложени решение № 66 от 18.04.2013 г. на РИК - Разград, жалба от Петър Стоянов Василев - кандидат за народен представител от листата на ПП „ГЕРБ" - област Разград, 18. МИР, и снимков материал 35 бр. снимки.
Жалбата е подадена в срок, но за жалбоподателя липсва правен интерес от подаването й, тъй като с решението не се засягат негови законни права и интереси. Ето защо Централната избирателна комисия намира жалбата за недопустима.
На основание чл. 134, ал. 7 от ИК при констатирано от РИК нарушение на правилата за поставяне на агитационни материали РИК взема решение, на основание на което при условията на обвързана компетентност кметът на общината следва да премахне агитационните материали, поставени в нарушение на правилата на ИК. Независимо, че Изборният кодекс не е регламентирал акта, с който се произнася кметът, то на основание чл. 44 от ЗМСМА този акт е именно заповед.
Поради горното и на основание чл. 29, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ на жалба с вх. № 1099-НС от 22.04.2013 г. от Бейтула Сали Мюмюн - кмет на община Самуил, срещу решение № 66 от 18.04.2013 г. на РИК - Разград, като недопустима.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения