Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2467-НС
София, 22 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Божидар Николов Томалев, председател на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ“, срещу Решение № 93-НС от 19.04.2013 г. на РИК – Бургас

Постъпила е жалба с вх. № 1052-НС от 21.04.2013 г. от Божидар Николов Томалев, председател на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ", срещу Решение № 93-НС от 19.04.2013 г. на РИК - Бургас, с което е отказана регистрацията на Сава Панайотов Масларов за нов кандидат за народен представител във 2. МИР - Бургас, на мястото на Ивайло Цветков Тихолов-Франц от ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Жалбоподателят счита, че с цел запазване характера и пълнотата на регистрираната от ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" листа с кандидати за народни представители РИК - Бургас следва на мястото на заличения кандидат за народен представител Ивайло Цветков Тихолов-Франц да бъде вписан Сава Панайотов Масларов като кандидат за народен представител. Счита, че искането е допустимо, тъй като е извършено в срока по чл. 111, ал. 4 от Изборния кодекс и при условията на чл. 111, ал. 5 от ИК.

Към преписката е приложено решение № 52-НС от 06.04.2013 г. на РИК - Бургас, относно регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложени от ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; молба от Ивайло Цветков Тихолов-Франц до РИК - Бургас от 19.04.2013 г., с която същият желае заличаването му като кандидат за народен представител в листата на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" поради неотложни служебни ангажименти, често пътуване извън страната; решение № 90-НС от 19.04.2013 г. на РИК - Бургас, с което е заличена регистрацията на Ивайло Цветков Тихолов-Франц като кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. от листата на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ"; предложение за регистрация на кандидати за народни представители с вх. № 88 от 19.04.2013 г. от Сава Панайотов Масларов (Приложение № 60 от изборните книжа); протокол № 11 от 19.04.2013 г. на РИК - Бургас.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия - Бургас, а разгледана по същество за неоснователна.

Атакуваното решение на РИК - Бургас е постановено при наличието на законно установения кворум и мнозинство и в изпълнение на правомощията по чл. 29, ал. 1, т. 8 от ИК и Решение № 2338-НС от 30.03.2013 г. на ЦИК.

С решение № 93-НС от 19.04.2013 г. РИК - Бургас е отказала да регистрира Сава Панайотов Масларов за нов кандидат за народен представител на 2. МИР - Бургас на мястото на заличения кандидат Ивайло Цветков Тихолов-Франц.

Производството по регистрацията от РИК на нов кандидат на партия или коалиция от партии е уредено в чл. 111, ал. 4 и 5 от ИК и Решение № 2338-НС от 30.03.2013 г. на ЦИК. Кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" е регистрирана с решение № 52-НС от 06.04.2013 г. по предложение вх. № 33 от 06.04.2013 г. на РИК - Бургас. С решение № 90-НС от 13.04.2013 г. е заличила регистрацията на Ивайло Цветков Тихолов-Франц поради неотложни служебни ангажименти, а не поради изпадане в трайна невъзможност на кандидата да участва в изборите. Като основание за заличаване Ивайло Цветков Тихолов-Франц е посочил в молбата си: „поради неотложни служебни ангажименти (налага ми се често да пътувам извън страната) не съм в състояние да участвам активно в откритата предизборна кампания", като към това твърдение не са представени доказателства. Впоследствие политическата партия е подала ново предложение с вх. № 88 от 19.04.2013 г., с което предлага нов кандидат. В предложението от политическата партия не се реливирани наличие на трайна невъзможност на вече регистриран кандидат за народен представител. В приложените документи от политическата партия не е видно и дали са налице такива.

Предвид изложеното и на основание чл. 29, ал. 3, изр. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Божидар Николов Томалев, председател на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ", срещу Решение № 93-НС от 19.04.2013 г. на РИК - Бургас.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения