Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2463-МИ
София, 20 април 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпило писмо с вх. № МИ-15-93 от 15.04.2019 г. и в оригинал на 19.04.2021 г. от Общинска избирателна комисия – Криводол, с което уведомяват ЦИК, че с решение № 156-МИ от 14.04.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Малин Димитров Тончев като кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 156-МИ от 14.04.2021 г. на ОИК – Криводол; копие от писмо от Общински съвет – Криводол,; препис-извлечение от акт за смърт № 512 от 12.04.2021 г. на Малин Димитров Тончев. От извършената служебна проверка в Национална база данни „Население“ на ГД „ГРАО“ е видно, че броят на населението по постоянен адрес към 15.03.2021 г. на кметство Ракево е 665, поради което кметство Ракево, община Криводол, област Враца, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Криводол, област Враца, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения