Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2461-НС
София, 21.04.2013

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2454-НС от 19 април 2013 г. на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 40 и ал. 7 и чл. 74, ал. 4 от Изборния кодекс и съгласно писмо с изх. № 55-00-8 от 20.04.2013 г. на Министерството на външните Централната избирателна комисия, като взе предвид постъпилата информация с писмо изх. № 55-00-8 от 20.04.2013 г. на Министерството на външните работи относно това, че за откриване на избирателна секция в гр. Мускат, Оман, са подадени 21 броя заявления и като съобрази, че в гр. Мускат няма дипломатическо или консулско представителство на Република България, счете, че не са налице законови основания за откриване на секция на територията на държавата Оман и в гр. Мускат, поради което гр. Мускат следва да бъде заличен като населено място извън страната за разкриване на избирателна секция.

Централната избирателна комисия, като взе предвид информацията в същото писмо относно това, че в броя на постъпилите заявления, за които е подадена информация до ЦИК, за взимане на Решение № 2454-НС от 19 април 2013 г. се съдържа техническа грешка, както следва: в таблицата (приложение към писмото) е посочено, че в раздел „САЩ", на ред „Дейвидсън" е посочен, че 208 заявления са подадени лично или чрез писмо в дипломатическите и консулските представителства, а общият брой подадени заявления е 209. Действителното положение е, че за населеното място Дейвидсън има едно подадено електронно заявление чрез сайта на ЦИК и няма подадени писмени заявления. 208 броя заявления са подадени лично или чрез писмо в дипломатическите и консулските представителства за гр. Дес Плейнс, като общият брой заявления за гр. Дес Плейнс е 222.

С оглед горното налице е основание за откриване на секция в гр. Дес Плейнс, като не са налице основания за откриване на секция в гр. Дейвидсън, поради което гр. Дейвидсън, САЩ, следва да бъде заличен като населено място извън страната за разкриване на избирателни секции.

Налице са предпоставките за определяне на гр. Дес Плейнс, САЩ, за населено място извън страната за разкриване на избирателни секции.

По изложените съображения Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 2454-НС от 19 април 2013 г. на ЦИК, както следва:

1. ОПРЕДЕЛЯ гр. Дес Плейнс, САЩ, като населено място извън страната за разкриване на избирателни секции.

2. ЗАЛИЧАВА гр. Мускат, Оман, като населено място извън страната за разкриване на избирателни секции.

3. ЗАЛИЧАВА гр. Дейвидсън, САЩ, като населено място извън страната за разкриване на избирателни секции.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1843-НС / 16.07.2020

    относно: обявяване на Калин Любенов Вельов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 44-то Народно събрание

  • № 1842-МИ / 16.07.2020

    относно: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на нови и частични избори

  • № 1841-МИ / 16.07.2020

    относно: допускане и регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови и частични избори

  • всички решения