Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2448-МИ
София, 18 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Чипровци, област Монтана

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-15-267 от 15.09.2023 г. от Спасимир Николаев Спасов – упълномощен представител на партия „Възраждане“, за промяна в ОИК – Чипровци. Предлага се на мястото на Надя Борисова Гоцова-Кунева – зам.-председател на ОИК, да бъде назначена Валентина Здравкова Иванова-Тачева.

Към предложението са приложени: заявление от Надя Борисова Гоцова-Кунева за освобождаването ѝ като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Валентина Здравкова Иванова-Тачева и пълномощно в полза на Спасимир Николаев Спасов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Чипровци, област Монтана, Надя Борисова Гоцова-Кунева, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Чипровци, област Монтана, Валентина Здравкова Иванова-Тачева, ЕГН ...

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения