Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2447-МИ
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Гюнер Тахир – представляващ партия „Национално движение за права и свободи“ (НДПС), срещу решение № 49-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Самуил

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия – Самуил, от Гюнер Тахир – представляващ партия „Национално движение за права и свободи“ (НДПС), срещу решение № 49-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Самуил, с което е заличена регистрацията на Владимир Мартинов като кандидат за кмет на кметство Богомилци и кандидат за общински съветник в община Самуил.

В жалбата се прави оплакване за незаконосъобразност на решението, с което е заличен кандидатът за кмет на кметство Богомилци, община Самуил, и общински съветник, регистриран в листата на партия „Национално движение за права и свободи“ с решения № 41-МИ и № 42-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Самуил. Изказва се становище, че за регистрацията на кандидата е достатъчно да има или постоянен, или настоящ адрес на територията на общината. Според жалбоподателя Владимир Мартинов отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 от ИК да е живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място с оглед наличието на адресна регистрация по постоянен адрес, отразена в личната му карта – издадена през 2008 г. от МВР – Разград.

Жалбата е подадена в срок, разгледана по същество е неоснователна. За да са налице изискванията на чл. 397, ал. 1 от ИК следва да са изпълнени и изискванията на § 1, т. 5 от ДР на ИК – и двата адреса на кандидата да са на територията на Република България, което в дадения случай според извършената проверка от ГД „ГРАО“ не е налице.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 397, ал. 1 и § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс, Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК и писмо вх. № МИ-04-03-144 от 28.09.2015 г. на ГД „ГРАО“ Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Гюнер Тахир – представляващ партия „Национално движение за права и свободи“ (НДПС), срещу решение № 49-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Самуил, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения