Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2446-МИ
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: произнасяне по жалба след отмяна на Решение № 2326-МИ от 24 септември 2015 г. на ЦИК

С Решение № 10106 от 1 октомври 2015 г. на Върховния административен съд на Република България – ІV отделение, постановено по адм.д. № 11187/2015 г. е отменено Решение № 2326-МИ от 24 септември 2015 г. на Централната избирателна комисия, с което е оставена без разглеждане жалбата на Мариета Руменова Гатева, представляваща Инициативен комитет за издигане на Светослав Иванов Митрев за независим кандидат за кмет на район „Панчарево“, Столична община. Върховният административен съд е указал на Централната избирателна комисия, че при разглеждане на жалбата е следвало да даде указания на жалбоподателката да изправи нередовностите по жалбата в определен от комисията срок, както и да разгледа жалбата по същество.

След постановяване на решението на ВАС на имейл адрес, от който е подадена жалбата, са дадени указания за отстраняване на нередовностите, след което в ЦИК са постъпили следните писмени доказателства: подписана от жалбоподателката и представляваща инициативния комитет жалба, адресирана до ЦИК; предложение за регистрация на независим кандидат с приложени към него заявление-съгласие от кандидата и 2 бр. декларация, изискуеми съгласно ИК, както и списък на лица, подкрепящи регистрацията на кандидата на хартия и в структуриран електронен вид – 1 бр. CD.

С оглед указанията на ВАС и постъпилите в ЦИК доказателства с вх. № МИ-12-27/01.10.2015 г. ЦИК разгледа жалбата по същество и установи нейната основателност, както и своевременното й подаване. Направеното оплакване, че ОИК – Столична община незаконосъобразно не е приела предложението на инициативния комитет, тъй като било налице решение на комисията, че работното й време приключва в 17,00 ч. е основателно.

С Решение № 1516-МИ от 11 август 2015 г. е приета хронограма на местните избори, като изрично в т. 35 е указано, че срокът за подаване на документи за регистрация на кандидатите изтича в 18,00 ч. на 14 септември 2015 г. Като е отказала да приеме документите на кандидата преди крайния срок и да ги впише в съответния регистър на ОИК за кандидатите за кметове на райони, ОИК е нарушила Решение № 1516-МИ от 11 август 2015 г. и е лишила инициативния комитет от възможност да регистрира своя кандидат.

С оглед на изложеното Централната избирателна комисия приема, че жалбата на Мариета Руменова Гатева, представляваща Инициативен комитет за издигане на Светослав Иванов Митрев за независим кандидат за кмет на район „Панчарево“, Столична община, е основателна. Приложените към молба вх. № МИ-12-27/01.10.2015 г. документи следва да бъдат приети от ОИК – Столична община, и да бъдат вписани в регистъра на кандидатите за кмет на район „Панчарево“ и ОИК да се произнесе с решение за регистрацията на кандидата незабавно след получаването на книжата от ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 147, ал. 1 от Изборния кодекс и Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Жалбата на Мариета Руменова Гатева е основателна.

ИЗПРАЩА а ОИК – Столична община, документите, приложени към молба вх. № МИ-12-27/01.10.2015 г. на Инициативен комитет за издигане на Светослав Иванов Митрев за независим кандидат за кмет на район „Панчарево“, Столична община, представляван от Мариета Руменова Гатева, за вписване в регистъра на кандидатските листи за кмет на район и произнасяне по същество по направеното предложение за регистрацията на независимия кандидат на район „Панчарево“, Столична община, Светослав Иванов Митрев.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения