Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2444-МИ
София, 18 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Главиница, област Силистра

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-77 от 15.09.2023 г. и № МИ-10-79/15.09.2023 г. от Кристиян Калчев и Даниела Костова – упълномощени представители на партия „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за промяна в ОИК – Главиница. Предлага се на мястото на Таня Маринова Райчева – зам.-председател на ОИК, да бъде назначена и Мирела Димитрова Лазарова.

Към предложението са приложени: заявление от Таня Маринова Райчева за освобождаването ѝ като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Мирела Димитрова Лазарова и пълномощно в полза на Кристиян Калчев и Даниела Костова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Главиница, област Силистра, Таня Маринова Райчева, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Главиница, област Силистра, Мирела Димитрова Лазарова, ЕГН ...

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения