Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2443-МИ
София, 18 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-83 от 15.09.2023 г. от Десислава Калоянова – упълномощен представител на партия „Възраждане“, за промяна в ОИК – Мъглиж. Предлага се на мястото на Силвия Йоткова Алексиева – член на ОИК, да бъде назначена Даниела Симеонова Кучкова.

Към предложението са приложени: заявление от Силвия Йоткова Алексиева за освобождаването ѝ като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Даниела Симеонова Кучкова и пълномощно в полза на Десислава Калоянова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора, Силвия Йоткова Алексиева, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора, Даниела Симеонова Кучкова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения