Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2443-ПВР/МИ
София, 18 април 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Генерал Тошево, област Добрич

Постъпило е заявление с вх. № 391 от 16.04.2013 г. от Георги Костадинов Стефанов, упълномощен общински председател на ПП „НДСВ" за промяна в състава на ОИК - Генерал Тошево, област Добрич. Предлага се на мястото на Красимир Иванов Панайотов - член на ОИК, освободен с Решение № 2407-ПВР/МИ от 9 април 2013 г. да бъде назначен Васил Данаилов Кехайов. Към заявлението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Васил Данаилов Кехайов; пълномощни (копия) - 3 бр. 

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Генерал Тошево, област Добрич, Васил Данаилов Кехайов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения