Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2443-ПВР/МИ
София, 18 април 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Генерал Тошево, област Добрич

Постъпило е заявление с вх. № 391 от 16.04.2013 г. от Георги Костадинов Стефанов, упълномощен общински председател на ПП „НДСВ" за промяна в състава на ОИК - Генерал Тошево, област Добрич. Предлага се на мястото на Красимир Иванов Панайотов - член на ОИК, освободен с Решение № 2407-ПВР/МИ от 9 април 2013 г. да бъде назначен Васил Данаилов Кехайов. Към заявлението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Васил Данаилов Кехайов; пълномощни (копия) - 3 бр. 

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Генерал Тошево, област Добрич, Васил Данаилов Кехайов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения