Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2442-МИ
София, 18 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Невестино, област Кюстендил

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-15-265 от 15.09.2023 г. от Владислав Лехчански - упълномощен представител на партия „Възраждане“, за промяна в ОИК – Невестино. Предлага се на мястото на Татяна Иванова Керелска – член на ОИК, да бъде назначена Пенка Тончева Борисова.

Към предложението са приложени: заявление от Татяна Иванова Керелска за освобождаването ѝ като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Пенка Тончева Борисова и пълномощно в полза на Владислав Лехчански.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Невестино, област Кюстендил, Татяна Иванова Керелска, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Невестино, област Кюстендил, Пенка Тончева Борисова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения