Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2439-МИ
София, 15 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Велики Преслав, област Шумен

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-54 от 15.09.2023 г. от Пламен Димитров Петров – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за промяна в ОИК – Велики Преслав. Предлага се на мястото на Пламен Йорданов Недев – член на ОИК, да бъде назначена Надежда Георгиева Папазова.

Към предложението са приложени: заявление от Пламен Йорданов Недев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Надежда Георгиева Папазова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Велики Преслав, област Шумен, Пламен Йорданов Недев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Велики Преслав, област Шумен, Надежда Георгиева Папазова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения