Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2432-НС
София, 9 април 2021 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Велики Преслав, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № НС-14-14 от 05.04.2021 г. на Централната избирателна комисия от Василина Кънчева –председател на РИК 30 – Шумен, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение в община Велики Преслав, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с изваждането на протокол на СИК № 302300002 съгласно Решение № 2411-НС от 04.04.2021 г. на ЦИК за преброяване на контролни разписки от машинното гласуване и изпращането им на ЦИК.

Съгласно Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатанo помещение в община Велики Преслав, община Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 4 април 2021 г., във връзка с изваждането на протокол на СИК № 302300002 съгласно Решение № 2411-НС от 04.04.2021 г. на ЦИК за преброяване на контролни разписки от машинното гласуване и изпращането им на ЦИЛК.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 4 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 5 от № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

След изваждане на контролните разписки помещението да се запечата по реда на Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения