Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2431-МИ
София, 15 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Мадан, област Смолян

В Централната избирателна комисия чрез кмета на община Мадан е постъпило предложение с вх. № МИ-06-334 от 11.09.2023 г. от Юлия Ненова – упълномощен представител на партия „Възраждане“, за промяна в ОИК – Мадан. Предлага се на мястото на Нери Ясенова Хаджиева – секретар на ОИК, да бъде назначена Стела Илиева Горялова.

Към предложението са приложени: заявление от Нери Ясенова Хаджиева за освобождаването ѝ като секретар на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Стела Илиева Горялова и пълномощно в полза на Юлия Ненова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Мадан, област Смолян, Нери Ясенова Хаджиева, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Мадан, област Смолян, Стела Илиева Горялова, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения