Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2422-НС
София, 12 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Зелените“, представлявана от Иван Йорданов Иванов, срещу решение № 37-НС от 08.04.2013 г. на РИК – Добрич, с което е обективиран отказ за регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпила е жалба с вх. № 791-НС от 11.04.2013 г. от ПП „Зелените", представлявана от Иван Йорданов Иванов, срещу решение № 37-НС от 08.04.2013 г. на РИК - Добрич, с което е обективиран отказ за регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Жалбоподателят намира оспорваното решение за незаконосъобразно с оглед на обстоятелството, че РИК неправилно не признава наличие на форсмажорна ситуация, а именно постъпилото медицинско направление с изх. № 477 от 05.04.2013 г. на името на Иван Йорданов Иванов поради влошено здравословно състояние. Жалбоподателят твърди, че е нарушен „материалният закон", като цитира нормата на чл. 60, ал. 6 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, който разглежда как да бъдат броени сроковете, а именно „Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден", а именно 8 април 2013 г., понеделник. Цитираните от жалбоподателя норми на ГПК и АПК са неприложими по настоящия казус. Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс, който се явява специален по отношение на подготовката и провеждането на изборния процес, сроковете се броят в календарни, а не в работни дни.
Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия - Добрич, а разгледана по същество за неоснователна.
Съгласно чл. 108, ал. 2 от ИК регистрирането на кандидатските листи в районните избирателни комисии се извършва не по-късно от 35 дни преди изборния ден - 06.04.2013 г. Предложението за регистрация на кандидатската листа на партията жалбоподател е постъпило в РИК - Добрич, с вх. № 60 от 07.04.2013 г. (Приложение № 60 от изборните книжа). С вх. № 61 от 08.04.2013 г. в РИК - Добрич е постъпила молба от Иван Йорданов Иванов, към която е приложено медицинско направление за изследване, с което се обосновава наличието на основателна причина за внасянето след крайния срок на документите за регистрация на кандидатите на ПП „Зелените".
С последваща молба по електронната поща, входирана под № 63 от 08.04.2013 г. на РИК - Добрич, съпредседателите на ПП „Зелените" настояват за регистриране на кандидатите на партията след съобразяване с независещите от тях причини за закъснялото внасяне на документите от упълномощеното лице.
Районната избирателна комисия е счела, че предложението е подадено извън законно установения срок, тъй като представеното медицинско направление за влошеното здравословно състояние на упълномощения представител на ПП „Зелените" датира от 05.04.2013 г., което навежда на възможността за упълномощаване на друго лице, което да внесе документите в РИК до изтичане на крайния срок - 06.04.2013 г., поради което е отказала да регистрира кандидатската листа за народни представители на ПП „Зелените".
Централната избирателна комисия изцяло споделя мотивите на РИК - Добрич, изложени в оспорваното решение, като следва да се допълни, че срокът по чл. 108, ал. 2 от ИК е преклузивен и подаването на документи за регистрация на кандидатска листа след неговото изтичане е недопустимо. С оглед на изложеното жалбата следва да бъде оставена без уважение.
Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3 във връзка чл. 108, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП „Зелените", представлявана от Иван Йорданов Иванов, срещу решение № 37-НС от 08.04.2013 г. на РИК - Добрич, с което е обективиран отказ за регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения