Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2412-МИ
София, 14 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Костинброд, Софийска област

 

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-61 от 13.09.2023 г. от Десислава Станимирова Рангелова – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, за промяна в ОИК – Костинброд. Предлага се на мястото на Даниел Николаев Петров – зам.-председател на ОИК, да бъде назначен Светослав Симеонов Минчев.

Към предложението са приложени: заявление от Даниел Николаев Петров за освобождаването му като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Светослав Симеонов Минчев и пълномощно в полза на Десислава Станимирова Рангелова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Костинброд, Софийска област, Даниел Николаев Петров, ЕГН, и анулира издаденото удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Костинброд, Софийска област, Светослав Симеонов Минчев, ЕГН.

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения