Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2411-МИ
София, 13 септември 2023 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на партия „Народна Партия Свобода и Достойнство“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Народна Партия Свобода и Достойнство“, подписано от Орхан Ахмедов Исмаилов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 59 на 13 септември 2023 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 11.09.2023 г. от СГС, VI-17 състав, по ф.д. № 875/2012 г.

2. Удостоверение изх. № 48-00-584/11.09.2023 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2020, 2021 и 2022 г.

3. Образец от подписите на представляващите партията.

4. Образец от печата на партията.

5. Служебна бележка от 12.09.2023 г. от „Юробанк България“ АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

6. Имената на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

7. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2651 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, като същият не е представен в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: Народна Партия Свобода и Достойнство

При приемане на документите беше установено, че относно списъка, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията, не е спазена разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК, както и на т. 13 от Решение № 1960-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК.

Дадени са указания за спазване на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс, както и т. 12, буква „г“ от Решение № 1960-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК, които не бяха изпълнени до крайния срок за регистрация на партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание с чл. 134, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Отказва да регистрира партия „Народна Партия Свобода и Достойнство“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2505-МИ / 25.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2241-МИ от 7 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Гурково, област Стара Загора

  • № 2504-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Видин, област Видин

  • № 2503-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

  • всички решения