Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2408-НС
София, 9 април 2013 г.

ОТНОСНО: молба от представляващите ПП „Партия на Българските комунисти“ за освобождаване на безлихвен депозит

Постъпила е молба вх. № 602-НС от 9.04.2013 г. от представляващите ПП „Партия на Българските комунисти" Иван Кръстев Иванов и Минчо Петров Минчев, с която се иска издаване на необходимите документи за изтегляне от БНБ на внесения от политическата партия депозит по чл. 78 от ИК поради заличаване на регистрацията на партията, извършено с Решение № 2321-НС от 29.03.2013 г. на ЦИК.
С постъпилата молба по същество се прави искане за връщане на внесения безлихвен депозит по чл. 78 от ИК.
Централната избирателна комисия е регистрирала ПП „Партия на Българските комунисти" с Решение № 2273-НС от 27.03.2013 г. за участие в изборите за народни представители от 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от ИК. С писмо № АУ01-1087 от 29.03.2013 г . и протокол от 29.03.2013 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ в изпълнение на чл. 90, ал. 4 от ИК и Решение № 2160-НС от 15.03.2013 г. е установено, че не са изпълнени условията на чл. 82, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс. С оглед на изложеното с Решение № 2321-НС от 29.03.2013 г. на ЦИК е заличена регистрацията на ПП „Партия на Българските комунисти" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
По отношение на искането в молбата за възстановяване на внесения в БНБ безлихвен депозит Централната избирателна комисия счита, че липсва основание за възстановяване на същия извън хипотезата на чл. 79, ал. 2, т. 1 от ИК, а именно, ако партията самостоятелно е получила не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво при произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката. В този смисъл липсва правно основание за удовлетворяване на посоченото искане, още повече, че Конституционният съд в мотивите си в раздел VІ от Решение № 4 постановено по конституционно дело № 4/2011 г. е приел, че депозитът „гарантира сериозността на участието в изборите". Обстоятелството, че регистрацията на ПП „Партия на Българските комунисти" е заличена, което препятства последващото й участие в изборите, е ирелевантно, тъй като законодателят не е предвидил друга възможност за възстановяване на внесения безлихвен депозит освен разписаното в разпоредбата на чл. 79, ал. 2, т. 1 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 79, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА да възстанови внесения в Българска народна банка безлихвен депозит от ПП „Партия на Българските комунисти" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения