Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2402-МИ
София, 29 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Виктория Тодорова Кръстева – независим кандидат за общински съветник в община Ловеч в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., срещу решение № 197-МИ от 27.09.2015 г. на ОИК – Ловеч

Постъпила е жалба чрез ОИК – Ловеч, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-168/28.09.2015 г. от Виктория Тодорова Кръстева – независим кандидат за общински съветник в община Ловеч в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., срещу решение № 197-МИ от 27.09.2015 г. на ОИК – Ловеч.

В жалбата се прави възражение срещу заличаване регистрацията на независимия кандидат за общински съветник поради допусната грешка при проверката на списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Твърди се, че в прегледания хартиен носител на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, не са открити 19 позиции, на които да липсва подпис на лицата. Твърди се , че не ясно кои са некоректните ЕГН, кои избиратели са без посочен постоянен адрес и настоящ адрес на територията на съответната община и каква е грешката в посочените записи. Прави се искане да бъде предоставена информация в какво точно се изразява грешката.

Жалбата е подадена в срока по чл. 88, ал. 1 от ИК от лице с правен интерес. След като прецени представените доказателства по същество, Централната избирателна комисия приема жалбата за основателна.

С решение № 164-МИ от 22.09.2015 г. ОИК – Ловеч, е регистрирала Виктория Тодорова Кръстева като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет за общински съветник в община Ловеч, при неприключила процедура. От решението е видно, че към предложението от 22.09.2015 г. е предаден и списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат.

С решение № 189-МИ от 24 септември 2015 г. на ОИК – Ловеч, е заличена регистрацията на Виктория Тодорова Кръстева като независим кандидат за общински съветник, като ОИК е приела, че въз основа на проверката, извършена от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ не се установяват необходимият брой записи на лица, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат.

С Решение № 2364-МИ от 26 септември 2015 г. Централната избирателна комисия е отменила решение № 189-МИ от 24.09.2015 г. на ОИК – Ловеч, по жалба не независимия кандидат Виктория Тодорова Кръстева и е върнала преписката на ОИК – Ловеч, за извършване на нова проверка на списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат.

С решение № 191-МИ от 27.09.2015 г. ОИК – Ловеч, е предоставила възможност на Румен Петров Кръстев, представляващ инициативния комитет за издигане на независимия кандидат на общински съветник Виктория Тодорова Кръстева, в срок до 16,00 ч. на 27.09.2015 г. да представи отново списъка в подкрепа на независимия кандидат в структуриран електронен вид. С приемно-предавателна разписка от 27.09.2015 г. на ТЗ на ГД „ГРАО“ – Ловеч, е предоставен отново списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на Виктория Тодорова Кръстева, на хартиен носител – 51 бр. страници/1 бр. папка, и технически носител със списъка в структуриран електронен вид. С приемно-предавателна разписка от 27.09.2015 г. предоставените списъци са върнати на ОИК – Ловеч, като е предаден и протокол от 27.09.2015 г. за извършена проверка на списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат за общински съветник Виктория Тодорова Кръстева. Съгласно предадения протокол за извършена проверка общият брой коректни записи е 480.

С решение № 197-МИ от 27.09.2015 г. ОИК – Ловеч, е постановила решение, с което заличава регистрацията на Виктория Тодорова Кръстева за независим кандидат за общински съветник.

При извършена проверка на намиращия се към административната преписка в ЦИК списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на Виктория Тодорова Кръстева като независим кандидат за общински съветник в община Ловеч, бе установено, че действително в същия няма записи без положен подпис от лицата, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат.

Несъответствието на посоченото в протокола на ТЗ „ГРАО“ – Ловеч, за наличие на 19 записа без положен подпис с данните от хартиения носител на подписката в подкрепа на независимия кандидат поражда съмнение относно коректността на проверката в отделните й части и в цялост с оглед нейната удостоверителна сила. Общинската избирателна комисия в община Ловеч следва да възложи на ТЗ на ГД „ГРАО“ да извърши повторна проверка на представения на хартия и в електронен вид списък с избиратели и да установи причините за всяко несъответствие в протокола несъответствията, като ги посочи в протокола.

С оглед изложените съображения оспорваното решение на ОИК – Ловеч следва да бъде отменено.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 изр. първо и чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 197-МИ от 27 септември 2015 г. на ОИК в община Ловеч за заличаване регистрацията на Виктория Тодорова Кръстева като независим кандидат за общински съветник в община Ловеч.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК – Ловеч, да предприеме действия при спазване на изложените в настоящото решение мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения