Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2400-МИ/НР
София, 29 септември 2015 г.

ОТНОСНО: решение № 57 от 27.09.2015 г. на ОИК в община Завет за освобождаване член на комисията

Централната избирателна комисия е сезирана с уведомление от ОИК в община Завет, област Разград, постъпило по електронната поща с вх. № МИ-15-1000 от 28.09.2015 г., за прекратяване пълномощията на член на ОИК – Завет. Към уведомлението е приложено решение № 57 от 27.09.2015 г. на ОИК – Завет.

След като се запозна с преписката по прието от ОИК – Завет решение, Централната избирателна комисия приема следното:

Назначаването на общинските избирателни комисии и освобождаването на техните членове при нарушение на Изборния кодекс и решенията на ЦИК, както и при наличие на обстоятелствата по чл. 51, ал. 2 от ИК, е в правомощията на Централната избирателна комисия съгласно нормата на чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от ИК.

Извън рамките на компетентността на ОИК са въпросите по назначаване и освобождаване на членове на комисията. Следователно излизайки извън рамките на предоставените правомощия по чл. 87 от ИК и произнасяйки се за освобождаване на член на комисията с решение № 57 от 27.09.2015 г., ОИК – Завет, е приела нищожно решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на решение № 57 от 27.09.2015 г. ОИК в община Завет, област Разград.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения