Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2400-МИ/НР
София, 29 септември 2015 г.

ОТНОСНО: решение № 57 от 27.09.2015 г. на ОИК в община Завет за освобождаване член на комисията

Централната избирателна комисия е сезирана с уведомление от ОИК в община Завет, област Разград, постъпило по електронната поща с вх. № МИ-15-1000 от 28.09.2015 г., за прекратяване пълномощията на член на ОИК – Завет. Към уведомлението е приложено решение № 57 от 27.09.2015 г. на ОИК – Завет.

След като се запозна с преписката по прието от ОИК – Завет решение, Централната избирателна комисия приема следното:

Назначаването на общинските избирателни комисии и освобождаването на техните членове при нарушение на Изборния кодекс и решенията на ЦИК, както и при наличие на обстоятелствата по чл. 51, ал. 2 от ИК, е в правомощията на Централната избирателна комисия съгласно нормата на чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от ИК.

Извън рамките на компетентността на ОИК са въпросите по назначаване и освобождаване на членове на комисията. Следователно излизайки извън рамките на предоставените правомощия по чл. 87 от ИК и произнасяйки се за освобождаване на член на комисията с решение № 57 от 27.09.2015 г., ОИК – Завет, е приела нищожно решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на решение № 57 от 27.09.2015 г. ОИК в община Завет, област Разград.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения