Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 240-НС
София, 16 юни 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки

Постъпило е предложение с вх. № НС-11-102 от 15.06.2021 г. от Мартин Георгиев – упълномощен представител на коалиция „Демократична България – Обединение“, за промени в състава на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки. Предлага се на мястото на Николай Димитров Цветков – председател на РИК, да бъде назначена за председател на РИК Анастасия Йорданова Соколова от списъка на предложените резервни членове.

Към предложението е приложено заявление, наименувано оставка, от Николай Димитров Цветков за освобождаването му като председател на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки, пълномощно от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов – представляващи коалицията, в полза на Марин Михайлов Георгиев. Към преписката по назначаване на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки, са налични: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Анастасия Йорданова Соколова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки, Николай Димитров Цветков, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки, Анастасия Йорданова Соколова, ЕГН ….

На назначения председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения