Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2394-МИ
София, 13 септември 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, представлявана заедно от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов, заведено под № 9 на 12 септември 2023 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за образуване на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ от 07.09.2023 г. за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., подписано от представляващите партия „Продължаваме Промяната“ – Асен Васков Василев и Кирил Петков Петков, от представляващите партия „ВОЛТ“ – Венцислава Милчова Любенова и Симеон Маринов Трулев, от представляващи партия „Зелено движение“ – Владислав Панчев Панев и Добромира Иванова Костова, от представляващия партия „Демократи за силна България“ – Атанас Петров Атанасов, и от представляващия партия „Движение Да България“ – Христо Любомиров Иванов.

2. Удостоверение за актуално състояние на партия „Продължаваме Промяната“ /ПП/, издадено на 30.08.2023 г. от СГС, VІ-4 състав, по ф.д. № 34/2022 г.

3. Удостоверение за актуално състояние на партия „ВОЛТ“, издадено на 29.08.2023 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 36/2018 г.

4. Удостоверение за актуално състояние на партия „Движение Да България“, издадено на 05.09.2023 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 18/2017 г.

5. Удостоверение за актуално състояние на партия „Демократи за силна България“, издадено на 24.08.2023 г. от СГС, VІ-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.

6. Удостоверение за актуално състояние на партия „Зелено движение“, издадено на 07.09.2023 г. от СГС, VІ-3 състав, по ф.д. № 622/2008 г.

7. Образци от подписите на представляващите съставните партии – 8 бр.

8. Образци от печатите на съставните партии – 5 бр.

9. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-571 от 07.09.2023 г. на партия „Зелено движение“ за внесени от партията финансови отчети за 2020, 2021 и 2022 г.

10. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-549 от 25.08.2023 г. на партия „Продължаваме Промяната“ за внесени от партията финансови отчети за 2022 г.

11. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-546 от 25.08.2023 г. на партия „Демократи за силна България“ за внесени от партията финансови отчети за 2020, 2021 и 2022 г.

12. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-557 от 04.09.2023 г. на партия „ВОЛТ“ за внесени от партията финансови отчети за 2020, 2021 и 2022 г.

13. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-575 от 07.09.2023 г. на партия „Движение Да България“ за внесени от партията финансови отчети за 2020, 2021 и 2022 г.

14. Образци от подписите на представляващите коалицията заедно Атанас Петров Атанасов, Христо Любомиров Иванов, Кирил Петков Петков и Асен Васков Василев.

15. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9302 избиратели (от които 62 подписали с квалифициран електронен подпис), подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

16. Уведомление от 11.09.2023 г. от „УниКредит Булбанк“ АД, за актуална банкова сметка на името на партия „Продължаваме Промяната“, която ще обслужва предизборната кампания на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

17. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.

От протокол с вх. № МИ-04-03-71 от 13.09.2023 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 1960-МИ от 3 август 2023 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения