Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2380-МИ
София, 12 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-46 от 11.09.2023 г. от Цвятко Костадинов Стефанов – упълномощен представител на партия „Възраждане“, за промяна в ОИК – Панагюрище. Предлага се на мястото на Атанаска Николаева Костадинова – член на ОИК, да бъде назначена Петя Христова Ангелова-Арбалиева.

Към предложението са приложени: молба от Атанаска Николаева Костадинова за освобождаването ѝ като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Петя Христова Ангелова-Арбалиева и пълномощно в полза на Цвятко Костадинов Стефанов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик, Атанаска Николаева Костадинова, ЕГН.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик, Петя Христова Ангелова-Арбалиева, ЕГН.

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2505-МИ / 25.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2241-МИ от 7 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Гурково, област Стара Загора

  • № 2504-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Видин, област Видин

  • № 2503-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

  • всички решения