Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2378-МИ
София, 12 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 88, ал. 1, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3, и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Общинските избирателни комисии (ОИК) назначават съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в срок до 30 септември 2023 г. и съставите на ПСИК за избиратели с трайни увреждания не по-късно от 18 октомври 2023 г. и утвърждават списъка на резервните членове.

2. След влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на общината ОИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция и изискванията на чл. 92, ал. 6, изр. второ ИК, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината, а за градовете с районно деление за територията на всеки административен район.

3. В срок до 23 септември 2023 г., при кмета на общината/района се провеждат консултации за сформиране съставите на СИК. Консултациите за ПСИК за избиратели с трайни увреждания се провеждат не по-късно от 10 октомври 2023 г., ако не са проведени заедно с консултациите за СИК.

4. Консултациите са публични. Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се оповестяват публично не по-късно от три дни преди провеждането им и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация.

5. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 49-ото Народно събрание.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

а) коалиция „ГЕРБ-СДС“ е с парламентарна група от 69 народни представители;

б) коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ е с парламентарна група от 62 народни представители;

в) партия „Възраждане“ е с парламентарна група от 37 народни представители;

г) партия „ДПС“ е с парламентарна група от 36 народни представители;

д) коалиция „БСП за България“ е с парламентарна група от 23 народни представители;

е) партия „Има такъв народ“ е с парламентарна група от 11 народни представители.

Общият брой на депутатите, членуващи в парламентарните групи, е 238.

6. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

7. При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

8. За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите.

9. Протоколът се подписва от всички участвали в консултациите лица.

Неподписването на протокола от участвал в консултациите упълномощен представител на партия или коалиция води до липса на постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на съответната община или административен район.

10. Към протокола се прилагат постъпилите писмени възражения, особените мнения, когато протоколът е подписан с особено мнение; мотивите за отказ да бъде подписан протоколът, а също така:

- поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите;

- доказателства за публичното оповестяване на деня, часа и мястото на консултациите;

- копия от удостоверенията за актуално състояние на партиите, заверени от участвалите в консултациите лица, съответно копие от решението за образуване на коалицията;

- пълномощните от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

- предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК и за резервни членове на СИК.

11. Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.

Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е:

а) до 7 членове, но не по-малко от 5 членове – за секции с до 500 избиратели и за СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания;

б) до 9 членове, но не по-малко от 5 членове за секции с над 500 избиратели.

12. При назначаването на членовете и на ръководството на СИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък.

13. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член за всяка СИК.

14. Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно по общини или административни райони.

При назначаване на съставите на СИК местата, полагащи се на партиите и коалициите, се разпределят равномерно на територията на общината.

15. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

16. При назначаване на съставите на СИК и ръководствата им се спазват Методическите указания, приложение към настоящото решение.

17. За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и владеят български език.

18. Член на СИК не може да бъде:

- кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за общински съветник или за кмет;

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

- орган на изпълнителната власт;

- заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

- съдия в Конституционния съд;

- съдия, прокурор или следовател;

- заместник-областен управител или заместник-кмет;

- военнослужещ във въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция „Разузнаване“, в Националната служба за охрана, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

19. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си:

а) съпрузи;

б) във фактическо съжителство;

в) роднини по права линия;

г) братя и сестри.

20. Член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. – кандидат, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите.

21. Когато при консултациите партиите и коалициите постигнат съгласие, кметът на общината/административния район изпраща на ОИК в срок до 27 септември 2023 г., а при консултациите за състава на ПСИК – не по-късно от 13 октомври 2023 г. следните документи:

а) писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага и телефон за връзка. Предложението на кмета не може да се отличава от вписаното в протокола съгласие между участвалите в консултациите партии и коалиции и подписано от тях;

б) списък на резервните членове със същото съдържание;

в) предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

г) копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията или решение за създаване на коалицията;

д) пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите се представляват от пълномощник, както и адрес, телефон и лице за контакт;

е) представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;

ж) протокола от консултациите и приложените към него възражения, особени мнения и мотиви за отказ да бъде подписан протоколът, ако има такъв;

з) копие от съобщението за провеждане на консултациите и начинът на оповестяването му.

22. Когато между участвалите в консултациите не е постигнато съгласие, кметът на общината/административния район изпраща незабавно на ОИК, в срок до 27 септември 2023 г., документите по т. 21.

23. Общинската избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 21, в срок до 30 септември 2023 г., съответно назначава съставите на ПСИК не по-късно от 18 октомври 2023 г.

а) при постигнато съгласие:

аа) по предложението на кмета по т. 21, буква „а“, когато то отговаря на постигнатото и вписано в протокола съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите;

бб) ако кметът на общината не е направил предложение – въз основа на отразеното в протокола от консултациите разпределение на местата в СИК и предложенията на партиите и коалициите, приложени към протокола от консултациите;

вв) когато предложението на кмета не съответства на постигнатото и вписано в протокола съгласие между партиите и коалициите – по вписаното в протокола съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите, и подписано от тях;

б) когато не е постигнато съгласие – въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на т. 12 - 15 от това решение, в срок до 30 септември 2023 г.

24. Когато кметът на общината/административния район не е изготвил предложение той изпраща на ОИК документите по т. 21 от това решение в посочения в същата точка срок.

25. Общинската избирателна комисия приема решение за назначаване съставите на СИК в общината/административния район. Освен разпределението на местата в ръководството на СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция, решението съдържа и имената на назначените членове във всяка отделна СИК.

26. Когато ОИК не вземе решение за разпределение на местата в СИК и не назначи СИК, тя изпраща незабавно, но не по-късно от 4 октомври 2023 г. (24 дни преди изборния ден) цялата документация на ЦИК, която назначава съставите на СИК.

27. С решението за назначаване на съставите на СИК се утвърждават и списъците на резервните членове, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции.

28. Решението на ОИК за назначаване на СИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88, ал. 1, изр. първо ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ


* Публикувано на

Свързани решения:

2546-МИ/

Календар

Решения

  • № 3522-МИ / 16.07.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Сливен

  • № 3521-МИ / 16.07.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясенково, община Венец, област Шумен

  • № 3520-ЗДОИ / 11.07.2024

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения