Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2371-МИ
София, 27 септември 2015 г.

ОТНОСНО: сигнал/жалба от Христо Янев Янев – кандидат за кмет на кметство Обзор, издигнат от ПП „ГЕРБ“ срещу решения от № 94 до № 97, всички от 22.09.2015 г. на ОИК – Несебър

Постъпил е сигнал/ жалба от Христо Янев Янев – кандидат за кмет на кметство Обзор, община Несебър, издигнат от ПП „ГЕРБ“ срещу решения от № 94 до № 97, всички от 22.09.2015 г. на ОИК – Несебър до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-973/26.09.2015 г.

Към жалбата са приложени: копия от обжалваните решения; копие от пълномощно от Найден Зеленогорски, Борислав Миланов, Белгин Якубов и Пламен Кръстев – пълномощници на коалиция „Реформаторски блок“, с което преупълномощават Ивайло Денчев Лякович и Стоян Златинов Златинов да представляват и регистрират в ОИК – Несебър, коалиция “Реформаторски блок“ за участие в изборите самостоятелно или като част от местна коалиция за територията на община Несебър; копие от предизборно решение за създаване на местна коалиция „ЗОРА“ в състав: коалиция „Народен съюз“, коалиция „Реформаторски блок“ и партия „ВМРО – Българско национално движение“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. за община Несебър.

Жалбоподателят оспорва решения от № 94 до № 97 от 22.09.2015 г., като счита, че липсват делегирани правомощия за издигане на кандидатски листи на представляващите коалиция „Реформаторски блок“ в местната коалиция „ЗОРА“.

Бе предложен следният проект на решение:

„След като се запозна с документите, приложени към жалбата, Централната избирателна комисия счита, че жалбата е подадена в срок.

Жалбата е недопустима на основание чл. 417, ал. 3 от ИК, тъй като на обжалване подлежат само откази на общинската избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал/жалбата на Христо Янев Янев – кандидат за кмет на кметство Обзор, община Несебър, издигнат от ПП „ГЕРБ“, като недопустима.“

Беше направено предложение от Ивайло Ивков след извършване на служебна проверка Централната избирателна комисия да приеме, че подадената сигнал-жалба е сигнал и е неоснователна и да бъде оставен без уважение.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове. Предложението сигналът да бъде оставен без уважение от присъстващите в залата 14 членове на комисия за гласуваха 8 –Т. Цанева, Ив. Ивков, Р. Цачев, И. Грозева, Ив. Алексиева, С. Солакова, Е. Чаушев и М. Сюлейман, а против – 6 членове – Р. Сидерова, Р. Матева, К. Нейкова, М. Златарева, Г. Баханов и Й. Ганчева. Предложението не беше прието.

Проведеното беше гласуване и на предложения проект, на което не се постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилия сигнал-жалба от Христо Янев Янев – кандидат за кмет на кметство Обзор, издигнат от ПП „ГЕРБ“, срещу решения от № 94 до № 97, всички от 22.09.2015 г. на ОИК – Несебър. От присъстващите в залата 14 членове на комисия за проекта на решение гласуваха 9 – М. Златарева, Р. Сидерова, Т. Цанева, Ив. Ивков, Р. Цачев, К. Нейква, И. Грозева, Ив. Алексиева и Р. Матева, а против – 5 членове – С. Солакова, Й. Ганчева, Е. Чаушев, Г. Баханов, М. Сюлейман, поради което следва да се постанови решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс поради липса на необходимото мнозинство по чл. 53, ал. 4, изр. първо от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения