Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2368-МИ
София, 27.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Борислав Благоев Николов в качеството му на представляващ местна коалиция „Всичко за долината“ срещу решение № 104 от 24 септември 2015 г. на ОИК в община Дългопол, област Варна

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-951/25.09.2015 г. до Централната избирателна комисия чрез ОИК в община Дългопол от Борислав Благоев Николов в качеството му на представляващ местна коалиция „Всичко за долината“ срещу решение № 104 от 24 септември 2015 г. на ОИК в община Дългопол, област Варна. Жалбата е заведена с вх. № 5/25.09.2015 г. в ОИК – Дългопол.

Във връзка с гореописаната жалба Централната избирателна комисия е изискала преписката по издаване на решение № 104 от 24.09.2015 г. на ОИК – Дългопол, и са постъпили следните документи: с вх. № МИ-15-951/26.09.2015 г. – протокол от проведени консултации за определяне съставите на СИК в община Дългопол; с вх. № МИ-15-951/26.09.2015 г. – протокол № 16 от заседание на ОИК – Дългопол, на 24.09.2015 г.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е незаконосъобразно и неправилно, тъй като със същото избирателната комисия е превишила правомощията си като е върнала протокола на кмета на общината вместо да определи съставите на СИК на територията на община Дългопол, поради което моли същото да бъде отменено и незабавно да се дадат задължителни указания на ОИК – Дългопол, относно назначаването на секционните избирателни комисия в община Дългопол. Наведени са твърдения, че ОИК – Дългопол, е следвало да назначи съставите на СИК, а не да връща протокола и приложените към него документи на кмета на общината.

След като разгледа документите, съдържащи се в преписката на обжалваното решение, ЦИК приема следното:

Решение № 104 от 24.09.2015 г. е взето в рамките на оперативната самостоятелност на ОИК – Дългопол, с оглед доизясняване на факти и обстоятелства. Отделно от това, след справка на интернет страницата на ОИК – Дългопол, се установи, че ОИК – Дългопол, е назначила съставите на СИК съгласно следните решения:

Решение № 108/26.09.2015 г. за определяне съставите на СИК на територията на община Дългопол, гр. Дългопол, област Варна, в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решение № 109/26.09.2015 г. за определяне съставите на СИК на територията на община Дългопол, с. Аспарухово, област Варна, в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решение № 110/26.09.2015 г. за определяне съставите на СИК на територията на община Дългопол, с. Боряна и с. Сладка вода, област Варна, в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решение № 111/26.09.2015 г. за определяне съставите на СИК на територията на община Дългопол, с. Сава, област Варна, в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решение № 112/26.09.2015 г. за определяне съставите на СИК на територията на община Дългопол, с. Рояк, област Варна, в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решение № 113/26.09.2015 г. за определяне съставите на СИК на територията на община Дългопол, с. Камен дял, област Варна, в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решение № 114/26.09.2015 г. за определяне съставите на СИК на територията на община Дългопол, с. Красимир, област Варна, в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решение № 115/26.09.2015 г. за определяне съставите на СИК на територията на община Дългопол, с. Комунари, област Варна, в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решение № 116/26.09.2015 г. за определяне съставите на СИК на територията на община Дългопол, с. Партизани, област Варна, в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решение № 117/26.09.2015 г. за определяне съставите на СИК на територията на община Дългопол, с. Арковна, област Варна, в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решение № 118/26.09.2015 г. за определяне съставите на СИК на територията на община Дългопол, с. Лопушна, област Варна, в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решение № 119/26.09.2015 г. за определяне съставите на СИК на територията на община Дългопол, с. Медовец, област Варна, в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решение № 120/26.09.2015 г. за определяне съставите на СИК на територията на община Дългопол, с. Поляците, област Варна, в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решение № 121/26.09.2015 г. за определяне съставите на СИК на територията на община Дългопол, с. Цонево, област Варна, в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решение № 122/26.09.2015 г. за определяне съставите на СИК на територията на община Дългопол, с. Величково, област Варна, в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия счита, че към момента с оглед на цитираните по-горе решения за назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Дългопол, основанието за подаване на жалбата е отпаднало.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Борислав Благоев Николов в качеството му на представляващ местна коалиция „Всичко за долината“ срещу решение № 104 от 24 септември 2015 г. на ОИК в община Дългопол, област Варна, поради отпаднало основание.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 27.09.2015 в 19:44 часа

Календар

Решения

  • № 378-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 338-ЕП от 18 май 2019 г. относно регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 377-НС/ЕП/ПВР / 21.05.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Приморско, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014. и от изборите за президент и вицепрезидент на Република България през 2016 г.

  • № 376-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 360-ЕП от 20 май 2019 г. при регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения