Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2366-МИ
София, 26.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Румен Стойчев Костов против Решение № 140/МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Разград

Постъпила е жалба чрез ОИК – Разград, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-928/24.09.2015 г. от Румен Стойчев Костов против Решение № 140/МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Разград, с което е отказана регистрацията на кандидата за общински съветник Румен Стойчев Костов от кандидатска листа коалиция „Реформаторски блок“, на основание чл. 417, ал. 2 във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение противоречи на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, в който чрез добавянето на допълнителното условие – гражданите да са живели най-малко шест месеца преди датата на изборите в съответното населено място, се преурежда основно гражданско право на гражданите да бъдат избирани за общински съветници и кметове.

Към жалбата се прилагат договор за наем на апартамент в град Разград от 10.02.2015 г., сключен от жалбоподателя и документи за платен наем.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е неоснователна.

Решение № 140/МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Разград не противоречи на Конституцията на Република България, доколкото е постановено въз основа на действащ закон, а именно Изборния кодекс, уреждащ пасивното избирателно право на гражданите в изборите за общински съветници и за кметове, приет с оглед и във връзка с чл. 42, ал. 2 от Конституцията на Република България. Член 397, ал. 1 от ИК във връзка с § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс не са обявени за противоконституционни, поради което ОИК – Разград, законосъобразно е постановил решение № 140/МИ от 22.09.2015 г.

Съгласно § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. „Живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл. 397 е:

- български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;

- български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;

- гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство,

към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите.

Изричното законово изискване за наличие на пасивно избирателно право в изборите за общински съветници и за кметове съгласно § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс е наличието на съответна адресна регистрация, поради което приложения към жалбата договор за наем е несъотносим.

Видно от официалния удостоверителен документ, издаден от община Разград с данни от Национална база данни „Население“ РЗР 35 от 22.09.2015 г., актуалният регистриран постоянен адрес на Румен Стойчев Костов е в гр. Варна, а регистрираният в гр. Разград настоящ адрес е от 17.06.2015 г., поради което ОИК – Разград, с решение № 140/МИ от 22.09.2015 г. законосъобразно е отказала регистрацията на кандидата за общински съветник Румен Стойчев Костов от кандидатска листа коалиция „Реформаторски блок“, на основание чл. 417, ал. 2 във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 417, ал. 2, чл. 397, ал. 1 от ИК и § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Румен Стойчев Костов против Решение № 140/МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Разград.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 26.09.2015 в 22:35 часа

Календар

Решения

  • № 378-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 338-ЕП от 18 май 2019 г. относно регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 377-НС/ЕП/ПВР / 21.05.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Приморско, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014. и от изборите за президент и вицепрезидент на Република България през 2016 г.

  • № 376-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 360-ЕП от 20 май 2019 г. при регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения