Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2359-НС
София, 31 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3-6 от 31.03.2021 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, подписано от представляващия Константина Стефанова Кипрова, регистрирана с Решение на ЦИК № 2185-НС от 09.03.2021 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова, представляваща сдружението, в полза на 51 (петдесет и едно) лица – упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“;

- декларация по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 51 (петдесет и един) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 51 лица.

На 31.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 46 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 5 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 46 (четиридесет и шест) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Антон Красимиров Стойчев

 

2.     

Асен Ангелов Ганев

 

3.     

Атанас Стефанов Пеев

 

4.     

Божидар Тодоров Къналиев

 

5.     

Валентина Тодорова Кунева

 

6.     

Валери Деянов Делчев

 

7.     

Георги Стоянов Бакалов

 

8.     

Гита Асенова Асенова

 

9.     

Даяна Нанчева Димитрова

 

10.  

Детелин Янчев Христозов

 

11.  

Димитър Петров Петров

 

12.  

Евелина Маркова Гочева

 

13.  

Елена Иванова Тодорова

 

14.  

Емил Велев Христов

 

15.  

Живка Йорданова Шаркова

 

16.  

Иван Гочев Иванов

 

17.  

Илиана Тончева Тонева

 

18.  

Калина Недялкова Колева

 

19.  

Лозко Стойчев Теодосиев

 

20.  

Лъчезар Димитров Иванов

 

21.  

Марин Станимиров Данев

 

22.  

Милена Тодорова Атанасова

 

23.  

Мирослав Пешев Пеев

 

24.  

Митко Делчев Славов

 

25.  

Митко Методиев Михайлов

 

26.  

Михаил Иванов Милков

 

27.  

Нела Колева Табакова

 

28.  

Нели Делчева Делчева

 

29.  

Никол Станиславова Илчева

 

30.  

Николай Георгиев Николов

 

31.  

Пею Николов Колев

 

32.  

Пламена Илиева Ангелова

 

33.  

Сашо Дамянов Митев

 

34.  

Симона Веселинова Кирева

 

35.  

Славея Тилева Славова

 

36.  

Станимира Тодорова Иванова

 

37.  

Станислав Желязков Тодев

 

38.  

Стела Бончева Банева

 

39.  

Стоянка Митева Йовова

 

40.  

Теодор Данаилов Данев

 

41.  

Тодор Колев Атанасов

 

42.  

Тодор Петров Тодоров

 

43.  

Тоника Станиславова Илчева

 

44.  

Христиана Стефанова Стойчева

 

45.  

Цветан Маринов Маринов

 

46.  

Яница Йонкова Йовчева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения