Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2358-МИ/НР
София, 26 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Петрич, област Благоевград

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-10-222 от 25.09.2015 г. от ОИК – Петрич, и в оригинал на 26.09.2015 г., с приложено заявление от Атушка Събева Маркова за освобождаването й като секретар на ОИК. Приложени са заявление от Марин Китанов – упълномощен представител на ПП „ДПС“ за назначаване на Атанас Георгиев Ямалиев за секретар на ОИК на мястото на подалата молбата за освобождаване, декларация по чл. 81 във връзка с с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Петрич, област Благоевград, Атушка Събева Маркова и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Петрич, област Благоевград, Атанас Георгиев Ямалиев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения