Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2341-МИ
София, 11 септември 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

Постъпило е заявление от коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО), подписано от Валентин Груев Григоров и Тинка Колева Стоилкова, представляващи коалицията, заведено под № 5 на 8 септември 2023 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, издадено на 21.08.2023 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 902/1997 г.
 2. Удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, издадено на 21.08.2023 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 2809/1990 г.
 3. Удостоверение за актуално състояние на партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“, издадено на 15.08.2023 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 4526/1999 г.
 4. Удостоверение за актуално състояние на партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, издадено на 16.08.2023 г. от СГС, VІ-3 състав, по ф.д. № 606/2009 г.
 5. Удостоверение за актуално състояние на партия „НОВА СИЛА“, издадено на 28.08.2023 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 754/2009 г.
 6. Образци от подписите на представляващите съставните партии – 5 бр.
 7. 7. Образци от печатите на съставните партии – 5 бр.
 8. 8. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-532 от 22.08.2023 г. на партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за внесен от партията финансов отчет за 2020, 2021 и 2022 г.
 9. 9. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-531 от 22.08.2023 г. на партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за внесен от партията финансов отчет за 2020, 2021 и 2022 г.
 10. 10. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-534 от 22.08.2023 г. на партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“ за внесен от партията финансов отчет за 2020, 2021 и 2022 г.
 11. 11. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-528 от 17.08.2023 г. на партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за внесен от партията финансов отчет за 2020, 2021 и 2022 г.
 12. 12. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-563 от 04.09.2023 г. на партия „НОВА СИЛА“ за внесен от партията финансов отчет за 2020, 2021 и 2022 г.
 13. 13. Протокол за образуване на коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО) от 05.08.2023 г., подписано от представляващия партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ – Александър Димитров Паунов, представляващия партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ – Владимир Цеков Христов, представляващия партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“ – Иван Пенчев Пенчев, представляващия партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ – Валентин Груев Григоров, и от представляващия партия „НОВА СИЛА“ – Антон Георгиев Сираков.
 14. 14. Образци от подписите на представляващите коалицията Валентин Груев Григоров и Тинка Колева Стоилкова.
 15. 15. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4446 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.
 16. 16. Служебна бележка от 07.09.2023 г. от „Юробанк България“ АД, за актуална банкова сметка на името на партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“, която ще обслужва предизборната кампания на коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО).
 17. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО).

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО).

От протокол с вх. № МИ-04-03-43 от 11.09.2023 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО) в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО).

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 1960-МИ от 3 август 2023 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2557-МИ / 29.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

 • № 2556-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

 • № 2555-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

 • всички решения