Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 234-НС
София, 15 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Милена Димитрова против всички решения на всички районни избирателни комисии за регистрация на листи на кандидати за народни представители, в чиито списъци фигурират имената на кандидатите за депутати, които са били народни представители в 44-то Народно събрание и на 19 ноември 2020 г. са гласували със „за“ поправката в Закона за потребителския кредит, с която неустойка в двоен размер на главницата по кредит не се счита за прекомерна

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № НС-22-1965 от 11.06.2021 г. от Милена Димитрова против всички решения на всички районни избирателни комисии за регистрация на листи на кандидати за народни представители, в чиито списъци фигурират имената на кандидатите за депутати, които са били народни представители в 44-то Народно събрание и на 19 ноември 2020 г. са гласували със „за“ поправката в Закона за потребителския кредит, с която неустойка в двоен размер на главницата по кредит не се счита за прекомерна, поради липса на „качества на тези кандидати да бъдат депутати предвид очевидните им действия против интересите на суверена“.

В подадената до ЦИК жалба се иска решенията на РИК-овете, в които посочените по-горе депутати от 44-ото Народно събрание са кандидати и за 46-ото Народно събрание за изборите, насрочени за 11 юли 2021 г., да бъдат отменени, респ. да бъдат заличени индивидуалните кандидатури на същите кандидати за депутати. Също така се иска служебно от ЦИК да бъдат изискани данни относно гласуването в 44-ото Народно събрание на дата 19 ноември 2020 г. за депутатите, които са гласували с положителен вот разпоредбите за размера на неустойката в потребителските кредити като изменение на Закона за потребителския кредит.

Жалбата е недопустима.

Оспорващият всички решения на всички районни избирателни комисии за регистрация на листи на кандидати за народни представители, в чиито списъци фигурират имената на кандидатите за депутати, които са били народни представители в 44-то Народно събрание и на 19 ноември 2020 г. са гласували със „за“ поправката в Закона за потребителския кредит, с която неустойка в двоен размер на главницата по кредит не се счита за прекомерна, няма правен интерес да иска тяхната отмяна, доколкото тези решения не засягат негови права, свободи или законни интереси съгласно Изборния кодекс. Освен това гласуването на народни представители при приемането или отхвърлянето на законопроекти е ирелевантно по отношение на регистрацията на кандидатски листи при произвеждане на избори.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Милена Димитрова против всички решения на всички районни избирателни комисии за регистрация на листи на кандидати за народни представители, в чиито списъци фигурират имената на кандидатите за депутати, които са били народни представители в 44-то Народно събрание и на 19 ноември 2020 г. са гласували със „за“ поправката в Закона за потребителския кредит, с която неустойка в двоен размер на главницата по кредит не се счита за прекомерна.

Решенията на районните избирателни комисии подлежат на обжалване пред съответните административни съдилища по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс по местонахождение на РИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения