Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 234-НС
София, 15 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Милена Димитрова против всички решения на всички районни избирателни комисии за регистрация на листи на кандидати за народни представители, в чиито списъци фигурират имената на кандидатите за депутати, които са били народни представители в 44-то Народно събрание и на 19 ноември 2020 г. са гласували със „за“ поправката в Закона за потребителския кредит, с която неустойка в двоен размер на главницата по кредит не се счита за прекомерна

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № НС-22-1965 от 11.06.2021 г. от Милена Димитрова против всички решения на всички районни избирателни комисии за регистрация на листи на кандидати за народни представители, в чиито списъци фигурират имената на кандидатите за депутати, които са били народни представители в 44-то Народно събрание и на 19 ноември 2020 г. са гласували със „за“ поправката в Закона за потребителския кредит, с която неустойка в двоен размер на главницата по кредит не се счита за прекомерна, поради липса на „качества на тези кандидати да бъдат депутати предвид очевидните им действия против интересите на суверена“.

В подадената до ЦИК жалба се иска решенията на РИК-овете, в които посочените по-горе депутати от 44-ото Народно събрание са кандидати и за 46-ото Народно събрание за изборите, насрочени за 11 юли 2021 г., да бъдат отменени, респ. да бъдат заличени индивидуалните кандидатури на същите кандидати за депутати. Също така се иска служебно от ЦИК да бъдат изискани данни относно гласуването в 44-ото Народно събрание на дата 19 ноември 2020 г. за депутатите, които са гласували с положителен вот разпоредбите за размера на неустойката в потребителските кредити като изменение на Закона за потребителския кредит.

Жалбата е недопустима.

Оспорващият всички решения на всички районни избирателни комисии за регистрация на листи на кандидати за народни представители, в чиито списъци фигурират имената на кандидатите за депутати, които са били народни представители в 44-то Народно събрание и на 19 ноември 2020 г. са гласували със „за“ поправката в Закона за потребителския кредит, с която неустойка в двоен размер на главницата по кредит не се счита за прекомерна, няма правен интерес да иска тяхната отмяна, доколкото тези решения не засягат негови права, свободи или законни интереси съгласно Изборния кодекс. Освен това гласуването на народни представители при приемането или отхвърлянето на законопроекти е ирелевантно по отношение на регистрацията на кандидатски листи при произвеждане на избори.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Милена Димитрова против всички решения на всички районни избирателни комисии за регистрация на листи на кандидати за народни представители, в чиито списъци фигурират имената на кандидатите за депутати, които са били народни представители в 44-то Народно събрание и на 19 ноември 2020 г. са гласували със „за“ поправката в Закона за потребителския кредит, с която неустойка в двоен размер на главницата по кредит не се счита за прекомерна.

Решенията на районните избирателни комисии подлежат на обжалване пред съответните административни съдилища по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс по местонахождение на РИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения