Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2339-МИ
София, 11 септември 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

Постъпило е заявление за регистрация от партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, подписано от Стефан Динчев Янев в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 28 на 8 септември 2023 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 10.08.2023 г. от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 37/2022 г.
  2. Удостоверение изх. № 48-00-498/10.08.2023 г. на Сметната палата за внесен от партията финансов отчет за 2022 г.
  3. Образец от подписа на представляващия партията.
  4. Образец от печата на партията.
  5. Уведомление от 23.08.2023 г., издадено от „УниКредит Булбанк“ АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
  6. Имената на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
  7. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3862 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител, и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД.

От протокол с вх. МИ-04-03-41 от 11.09.2023 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“.

Спазени са изискванията по чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 1960-МИ от 03.08.2023 г. за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Наименованието на партията в бюлетината е: ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения