Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2339-НС
София, 30 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 (6-7) от 29.03.2021 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова, регистрирана с Решение № 2188-НС от 09.03.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на Надежда Богомилова Гологанова; 

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, в полза на 121 (сто двадесет и едно) лица – упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ);

- списък с имената и единния граждански номер на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 121 (сто двадесет и един) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 121 лица.

На 29.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ).

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 115 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 6 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 115 (сто и петнадесет) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Димитър Бориславов Гоцев

 

2.     

Борислав Димитров Гоцев

 

3.     

Василка Тодорова Джамурова

 

4.     

Веско Цветков Чобанов

 

5.     

Тома Атанасов Томов

 

6.     

Ирина Симеонова Василева

 

7.     

София Костадинова Калинова

 

8.     

Деляна Стойчева Тасева

 

9.     

Стойчо Георгиев Танчев

 

10.  

Александър Пенков Александров

 

11.  

Александър Митков Ангелов

 

12.  

Митко Асенов Иванов

 

13.  

Янко Точев Николов

 

14.  

Петко Георгиев Христев

 

15.  

Илия Петров Марков

 

16.  

Никола Стоев Колев

 

17.  

Иванка Йорданова Желязкова

 

18.  

Мария Николова Иванова

 

19.  

Донка Цанева Тодорова

 

20.  

Иванка Атанасова Колева

 

21.  

Димитър Атанасов Стефанов

 

22.  

Светлана Динкова Велчева

 

23.  

Господинка Бялкова Динкова

 

24.  

Митра Запрянова Митева

 

25.  

Димитър Тенев Митев

 

26.  

Роза Борисова Митева

 

27.  

Сабри Тасим Неджиб

 

28.  

Хатидже Рафет Тасим

 

29.  

Рамадан Сафет Емин

 

30.  

Гергана Веселинова Сталева

 

31.  

Деляна Георгиева Димитрова

 

32.  

Добринка Ангелова Димитрова

 

33.  

Йордан Ангелов Йорданов

 

34.  

Нели Петрова Йорданова

 

35.  

Татяна Ивановна Гаджева

 

36.  

Маргарита Банова Давчева

 

37.  

Станка Димитрова Грудлева

 

38.  

Стоян Димитров Пенев

 

39.  

Анелия Димитрова Давчева

 

40.  

Иванка Димитрова Димитрова

 

41.  

Васил Атанасов Бойчев

 

42.  

Катерина Желязкова Панайотова

 

43.  

Мария Янкова Николова

 

44.  

Радка Пейкова Апостолова

 

45.  

Гено Енчев Давчев

 

46.  

Димитър Ангелов Динев

 

47.  

Ангел Тодоров Тъмбалев

 

48.  

Еленка Илиева Тъмбалева

 

49.  

Илина Петрова Михайлова

 

50.  

Веселин Атанасов Кърнъков

 

51.  

Иванка Енева Мирчева

 

52.  

Тони Бориславов Метишев

 

53.  

Стоянка Димитрова Шуманска

 

54.  

Илиян Димитров Илинчев

 

55.  

Борислав Стефанов Матков

 

56.  

Невена Петрова Петрова

 

57.  

Васил Шанков Атанасов

 

58.  

Васил Петров Филипов

 

59.  

Русана Димитрова Велкова

 

60.  

Десислава Иванова Топалова

 

61.  

Веселин Орлинов Джоков

 

62.  

Милена Борисова Стоянова

 

63.  

Кирил Янакиев Цветков

 

64.  

Борислав Атанасов Божинов

 

65.  

Анастас Атанасов Ангелов

 

66.  

Райчо Стоянов Даутов

 

67.  

Радослав Райчев Даутов

 

68.  

Светла Симеонова Гайдова

 

69.  

Мирослав Славчев Попов

 

70.  

Иван Костадинов Мирчев

 

71.  

Спас Кирилов Спасов

 

72.  

Весела Иванова Кощрикова

 

73.  

Стойка Василева Кощрикова

 

74.  

Петър Стоянов Първанов

 

75.  

Мария Андреева Петрова

 

76.  

Гинка Тодорова Кисьова

 

77.  

Деница Страхилова Йорданова

 

78.  

Иванка Минева Велкова

 

79.  

Евелина Огнянова Атанасова

 

80.  

Дилян Пламенов Саманджиев

 

81.  

Илиян Хинков Хинков

 

82.  

Божидар Иванов Йотов

 

83.  

Ивайло Стефанов Христаков

 

84.  

Елисавета Донева Досева

 

85.  

Георги Костадинов Балтаджиев

 

86.  

Йорданка Василева Кирева

 

87.  

Стефка Костадинова Балтаджиева

 

88.  

Магдалена Димитрова Пелтекова

 

89.  

Костадин Борисов Папалюгов

 

90.  

Снежана Костадинова Димитрова

 

91.  

Димитрия Тодорова Чакова

 

92.  

Христо Кирилов Парасков

 

93.  

Димитър Неделчев Христов

 

94.  

Снежана Михаилова Праматарова

 

95.  

Николай Кирилов Шопов

 

96.  

Иванка Мирчева Великова

 

97.  

Виолета Атанасова Сургова

 

98.  

Елина Маринова Тюмбелекчиева

 

99.  

Костадин Иванов Панчелиев

 

100.                

Мария Димитрова Канатова

 

101.                

Цветанка Тодорова Шейтанова

 

102.                

Валентина Кирилова Шарланджиева

 

103.                

Тодор Димитров Янев

 

104.                

Недка Ангелова Параскова

 

105.                

Георги Иванов Георгиев

 

106.                

Илко Кирилов Илиев

 

107.                

Димитър Стоянов Сариев

 

108.                

Калинка Асенова Самарджиева

 

109.                

Ани Събева Лешкова

 

110.                

Росица Миленова Трендафилова

 

111.                

Георги Стефанов Тошев

 

112.                

Костадин Славчев Тошев

 

113.                

Юри Фиданов Джингаров

 

114.                

Красимир Борисов Трендафилов

 

115.                

Николина Тодорова Кордова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения