Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2335-МИ
София, 11 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Свищов, област Велико Търново

 

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-15-189/1 от 11.09.2023 г. от Кристиян Кирилов – упълномощен представител на коалиция „ГЕРБ-СДС“, за промяна в ОИК – Свищов. Предлага се на мястото на Игнат Петров Папазов – член на ОИК, да бъде назначена Дафинка Здравкова Донкова-Заранкова.

Към предложението са приложени: оставка от Игнат Петров Папазов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Дафинка Здравкова Донкова-Заранкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Свищов, област Велико Търново, Игнат Петров Папазов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Свищов, област Велико Търново, Дафинка Здравкова Донкова-Заранкова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения