Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2333-МИ
София, 11 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Ситово, област Силистра

 

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-44 от 10.09.2023 г. от Еда Бехчет Самиева – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“, за промяна в ОИК – Ситово. Предлага се на мястото на Ирена Симеонова Русчева-Антонова – секретар на ОИК, да бъде назначена Радка Здравкова Карарадова, от предложения резервен състав

Към предложението са приложени: заявление от Ирена Симеонова Русчева-Антонова за освобождаването й като секретар на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Радка Здравкова Карарадова и пълномощно в полза на Еда Бехчет Самиева са  налични към преписката по назначаване на ОИК – Ситово.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Ситово, област Силистра, Ирена Симеонова Русчева-Антонова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Ситово, област Силистра, Радка Здравкова Карарадова, ЕГН ...

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения