Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 233-НС
София, 15 юни 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в община Минерални бани, област Хасково

Постъпило е писмо с вх. № НС-15-444/14.06.2021 г. от РИК – Хасково, с което районната избирателна комисия препраща по компетентност преписка по решение № 61-НС от 13.06.2021 г., с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4 ИК, поради липса на необходимо мнозинство.

След като се запозна с приложените към преписката документи, Централна избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

На 09.06.2021 г. с вх. № 48/09.06.2021г. в РИК 29 – Хасково, е постъпило писмено предложение от кмета на община Минерални бани за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжността в комисията, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка. Към предложението са приложени всички изискуеми документи, в това число Покана № 3078/31.05.2021 г. до парламентарно представените и до други партии за участие на 04.06.2021 г. в консултации за състави на СИК, копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му, както и протокол от 04.06.2021 г. от проведени консултации при кмета на община Минерални бани за определяне съставите на СИК на територията на общината. Към същото са приложени и списък на резервните членове със същото съдържание, предложенията на партиите и коалициите, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаването на коалициите, пълномощните на лицата, участвали в преговорите. На консултациите са присъствали представители на пет парламентарно представени партии. Постигнато е съгласие за разпределението на членовете на СИК, протоколът е разписан от всички присъствали без възражения или особени мнения.

На 13.06.2021 г. на редовно заседание при присъствали 12 от общо 13 членове РИК 29 – Хасково, е разгледала представените документи по цитираната преписка с вх. № 48/09.06.2021 г. По време на обсъжданията членовете на комисията са дискутирали валидността на постигнатото съгласие, изразявани са и становища, че такова не е налице, поради съмнения за недобросъвестно и противоправно поведение на присъствалите на консултациите лица. След проведеното обсъждане е пристъпено към гласуване. От присъствалите 12 души 6 са гласували „ЗА“ и 6 – „ПРОТИВ“ и поради липса на необходимо мнозинство е постановено решение за отхвърляне.

На 14.06.2021 г. преписката по решение № 61-НС от 13.06.2021 г. е препратена на ЦИК на основание чл. 91, ал. 8 ИК.

На база на установената фактическа обстановка, Централната избирателна комисия счита, че решение 61-НС от 13.06.2021 г. следва да бъде отменено, а предвид неизтеклия срок по чл. 89 ИК – преписката да бъде върната на РИК 29 – Хасково незабавно, за произнасяне с решение за назначаване на съставите на СИК в община Минерални бани в съответствие с писменото предложение на кмета на общината. Съображенията за това са следните:

В резултат на проведеното поименно гласуване и видно от диспозитива на представеното решение № 61-НС от 13.06.2021 г. на РИК 29 – Хасково, се установява, че същото е постановено в противоречие с разписаните специални правомощия на районните избирателни комисии, като вместо да изпълни задължението си за назначаване на съставите на СИК за съответната община, РИК е постановила, макар и в хипотезата на чл. 70, ал. 4 ИК, решение за отхвърляне. 

В изпълнение на правомощията си и при условията на обвързана компетентност РИК 29 – Хасково, е била длъжен при наличие на постигнато съгласие между всички парламентарно представени партии и коалиции, участващи в консултациите, да назначи ръководства и състав на СИК така, както е направено предложението на кмета на община Минерални бани.

Степента на обвързаност по чл. 91, ал. 11 ИК на избирателните комисии в случаите, когато е постигнато съгласие да назначават секционните избирателни комисии по предложението на кмета на общината, е такава, че начинът на изпълнение на правомощието е обвързан с изпълнителното основание и органът е длъжен да се съобрази с него. Комисията, от една страна, не може да не извърши или да не изпълни юридическото действие, и, от друга, не може да избира формата на решението на дадения въпрос и определянето на последиците от решението. Конкретният въпрос предварително е уреден с нормативно предписание, на което се подчинява административният орган.

В горния смисъл, изложените в протокола от заседанието на районната избирателна комисия съображения по отношение на относимостта и основателността на жалба с вх. вх. № 38/04.06.2021г., не е следвало и не могат да се ползват като аргумент в подкрепа на или против формирането на волята на органа, издател на акта. Не се откриват по преписката, нито се представиха в допълнение пред настоящия орган документи или доказателства досежно твърдените в протокола обстоятелства за противоправно или престъпно поведение на субектите, участвали или присъствали на консултациите при кмета на община Минерални бани.

Следва да се отбележи, че макар да споделя изложените в обстоятелствената част мотиви на РИК 29 – Хасково по отношение на неотносимостта към решаването на настоящия казус на цитирана по преписката жалба с вх. № 38/04.06.2021г. от Мирослав Зарков Митев, в качеството си на представител на ПП „Има такъв народ“, с която същият е направил възражение пред РИК за назначаване на членове на СИК в община Минерални бани, Централна избирателна комисия счита, че РИК 29 – Хасково е следвало да се произнесе с решение, с което я оставя без разглеждане като недопустима, подадена срещу необжалваем акт и от лице без правен интерес, тъй като протоколът от постигнато съгласие за назначаване на състав и ръководства на СИК в община Минерални бани не подлежи на оспорване, а липсата на правен интерес се обуславя от обстоятелството, че жалбоподателят Мирослав Зарков Митев е присъствал в съответно качество и е изразил съгласие и подписал протокола без възражение и/или особено мнение. По представената пред ЦИК преписка по настоящото производство няма данни за произнасяне на РИК 29 – Хасково, по посочената жалба. Не се установява същата да е вписана и в Публичния регистър на жалбите на сайта на РИК – 29 Хасково, макар да е постъпила още на 04.06.2021 г. Изложените в този смисъл мотиви на РИК 29 – Хасково са правилни, но ненавременни и неотносими към настоящото производство.  

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 89 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 61-НС от 13.06.2021 г. на Районна избирателна комисия 29 – Хасково, с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4 ИК.

ВРЪЩА административната преписка по решение № 61-НС от 13.06.2021 г. на Районна избирателна комисия 29 – Хасково и УКАЗВА на комисията да се поизнесе с решение за назначаване на съставите на СИК в община Минерални бани в съответствие с писменото предложение на кмета на общината.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения