Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2326-НС
София, 29 март 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия – Русе

Постъпило е предложение с вх. № 235-НС от 28.03.2013 г. на ЦИК от Пламен Нунев - упълномощен представител и областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Русе, за промяна в състава на Районна избирателна комисия - Русе. Предлага се назначеният за председател Иван Пенчев Иванов да бъде освободен от заеманата длъжност и на негово място да бъде назначена Наталия Георгиева Кръстева, досегашен член. Към предложението са приложени: подписано от Иван Пенчев Иванов заявление за освобождаването му от длъжността председател на РИК - Русе, и доказателства за представителна власт на вносителя на предложението.

Допълнително е постъпило предложение с вх. № 282-НС от 29.03.2013 г. от Пламен Нунев - упълномощен представител и областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Русе , за член на РИК - Русе да бъде назначена Тодорина Рачева Михайлова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на РИК - Русе Иван Пенчев Иванов, ЕГН ... .

НАЗНАЧАВА за председател на РИК- Русе Наталия Георгиева Кръстева, ЕГН ..., досегашен член.

НАЗНАЧАВА за член на РИК - Русе Тодорина Рачeва Михайлова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения