Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2326-НС
София, 29 март 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия – Русе

Постъпило е предложение с вх. № 235-НС от 28.03.2013 г. на ЦИК от Пламен Нунев - упълномощен представител и областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Русе, за промяна в състава на Районна избирателна комисия - Русе. Предлага се назначеният за председател Иван Пенчев Иванов да бъде освободен от заеманата длъжност и на негово място да бъде назначена Наталия Георгиева Кръстева, досегашен член. Към предложението са приложени: подписано от Иван Пенчев Иванов заявление за освобождаването му от длъжността председател на РИК - Русе, и доказателства за представителна власт на вносителя на предложението.

Допълнително е постъпило предложение с вх. № 282-НС от 29.03.2013 г. от Пламен Нунев - упълномощен представител и областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Русе , за член на РИК - Русе да бъде назначена Тодорина Рачева Михайлова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на РИК - Русе Иван Пенчев Иванов, ЕГН ... .

НАЗНАЧАВА за председател на РИК- Русе Наталия Георгиева Кръстева, ЕГН ..., досегашен член.

НАЗНАЧАВА за член на РИК - Русе Тодорина Рачeва Михайлова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения