Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2304-МИ/НР
София, 22 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Свилен Севастакиев Маринов, упълномощен представител на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ пред ОИК – Брегово и управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще“, срещу решение № 39-МИ/НР от 18.09.2015 г. на ОИК – Брегово

Постъпила е жалба по електронната поща чрез ОИК – Брегово, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-197/21.09.2015 г. от Свилен Севастакиев Маринов, упълномощен представител на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ пред ОИК – Брегово и управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще“, срещу решение № 39-МИ/НР от 18.09.2015 г. на ОИК – Брегово, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Брегово. Жалбата е постъпила в ЦИК, заведена под същия номер на същата дата, от жалбоподателя.

Към жалбата са приложени: жалба с вх. № 2/21.09.2015 г.; копие от решение № 39-МИ/НР от 18.09.2015 г. на ОИК – Брегово, ведно с приложение № 1 към него с назначените лица; протокол № 8 от 18.09.2015 г. на ОИК – Брегово; писмо изх. № 2284/18.09.2015 г. на община Брегово, ведно с цялата преписка към него, за проведени консултации, а именно: протокол № 02/17.09.2015 г. за постигнато съгласие между присъстващите на консултациите парламентарно представени партии и коалиции, както и всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ИК; писмо изх. № 2292/21.09.2015 г. на община Брегово – Гражданско състояние, за направена справка в Национална база данни „Население“.

Жалбоподателят оспорва посоченото по-горе решение на ОИК – Брегово, като порочно и твърди, че е незаконосъобразно. Смята, че е нарушена разпоредбата на чл. 95 от ИК по отношение на всички секции. „Посочените имена на лица с жълт фон не се измежду избирателните списъци (част І), публикувани на съответното населено място и не съм в състояние да гадая дали тези имена са в част ІІ по настоящ адрес. Това право за узнаване на гласуващите по настоящ адрес е единствено в ръцете на общинската администрация. По отношение на секциите в гр. Брегово лицата, отразени със зелен фон, са лица, които са от други секции на населеното място, които в изборния ден ще са принудени да гласуват в своите секции, т.е. да напуснат СИК, в която са назначени, което представлява злоупотреба и манипулации в изборния ден“.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК – Брегово, подлежи на обжалване по реда на чл. 88 от ИК. Подадената жалба на 21.09.2015 г. срещу решение № 39-МИ/НР от 18.09.2015 г. на ОИК – Брегово, се явява подадена в срок и е допустима за разглеждане от ЦИК.

Разгледана по същество, жалбата е частично основателна. Съгласно т. 16 от Решение № 1984-МИ от 8 септември 2015 г., изменено и допълнено с Решение № 2303-МИ/НР от 22 септември 2015 г. за членове на СИК се назначават български граждани, които имат избирателни права съгласно чл. 396, ал. 1 от ИК, навършили са 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях е на територията на общината не по-късно от 24 април 2015 г. включително, на която се намира избирателната секция.

На 21 септември 2015 г. с писмо № 2292 на община Брегово е извършена проверка в Национална база данни „Население“ на всички членове, назначени в секционните избирателни комисии на територията на община Брегово. От направената справка е видно, че лицето Светла Ганчева Манчева, назначена за председател на СИК № 003 – гр. Брегово, и Боряна Христова Христова, предложена за резервен член на СИК, нямат адресна регистрация на територията на община Брегово.

В частта относно назначената за председател в СИК № 003 – гр. Брегово, Светла Ганчева Манчева решението се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Неоснователни са твърденията на жалбоподателя, тъй като ОИК – Брегово, е назначила съставите на секционните избирателни комисии при условията на чл. 91, ал. 8 от ИК при постигнато съгласие на проведените при кмета консултации, видно от протокол № 02 от 17.09.2015 г., подписан от всички присъствали на консултациите представители на осем партии без особени мнения и възражения. На консултациите присъствалите са се споразумели както по отношение разпределението на ръководните места, така и по отношение на броя и съставите на секционните избирателни комисии.

При вземане на решение № 39-МИ/НР от 18.09.2015 г. ОИК – Брегово, се е съобразила с предложенията на политическите сили, участвали в консултациите при спазване на т. 16 от Решение № 1984-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК и чл. 95 от ИК.

Централната избирателна комисия счита, че решение № 39-МИ/НР от 18.09.2015 г. на ОИК – Брегово, е незаконосъобразно в частта относно назначаването на Светла Ганчева Манчева за председател в СИК № 003 – гр. Брегово. В останалата си част решението е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 39-МИ/НР от 18 септември 2015 г. на ОИК – Брегово, в частта относно назначаването на Светла Ганчева Манчева за председател в СИК № 003 – гр. Брегово.

УКАЗВА на ОИК – Брегово, да назначи председател на СИК № 003 – гр. Брегово, при спазване на изискванията на чл. 95 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения